5 czerwca 2019

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2019 roku

Kraków, dnia 5 czerwca 2019 r.

WO-II.272.5.2019.MT

 

                                                                                                            Szanowni Państwo

                                                                                                            Prezydenci Miast

                                                                                                            Burmistrzowie i Wójtowie Gmin

                                                                                                            województwa małopolskiego

 

W nawiązaniu do pisma WO-II.272.5.2019.MT z dnia 23 maja 2019 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego zostali wyłonieni wykonawcy na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci             i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

Przekazane wykazy dzieci zostały przyporządkowane każdemu organizatorowi.

W związku z tym uprzejmie proszę o:

  • zapoznanie się z załączoną tabelą dotyczącą organizatorów, miejsc i terminów wypoczynku dla dzieci z każdej gminy,
  • skontaktowanie się z odpowiednim organizatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu dzieci na kolonii oraz przekazanie ich rodzicom dzieci,
  • skompletowanie i przesłanie do właściwego dla gminy organizatora wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerem telefonu: 12 448 11 18.

                                                                                                        

                                                                                                           Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                        Wanda Brześcińska

                                                                                                                           Dyrektor Wydział

 

Tabela: „Podział dzieci z gmin województwa małopolskiego, które skorzystają w roku 2019 z wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”