3 czerwca 2024

Co to są mediacje?

Mediacja to rodzaj interwencji zapobiegającej eskalacji konfliktu, prowadzonej przez osobę bezstronną i akceptowaną przez uczestników. Mediacja ma pomóc spierającym się stronom w osiągnięciu dobrowolnego, obustronnie korzystnego rozwiązania kwestii spornych.

Mediator to osoba bezstronna, posiadająca neutralny stosunek do konfliktu, zachowująca poufność, akceptowana przez obie strony. Jego zadaniem jest moderowanie dyskusji i pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia.

Mediacje mogą być prowadzone przez jednego mediatora lub przez dwóch doświadczonych mediatorów.

Cele mediacji:

  • Wypracowanie rozwiązania satysfakcjonującego strony konfliktu, a nie rozstrzyganie, kto ma rację w sporze.
  • Załagodzenie lub wygaszenie konfliktu istniejącego między stronami. Jest to stan możliwy do osiągnięcia w mediacji, bowiem osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi partnerami w rozmowie.
  • Wspólne poszukiwanie rozwiązania sporu. Nikt nie może narzucać stronom sposobu jego rozwiązania, strony są odpowiedzialne za wynik mediacji.

Cechy mediacji:

  • Dobrowolność uczestniczenia w mediacji – każda ze stron może nie wyrazić zgody na mediację oraz zrezygnować z udziału w niej w dowolnym momencie.
  • Poufność polegająca na tym, że wszyscy uczestnicy mediacji, w tym mediator, nie mogą ujawniać informacji, o jakich dowiedzieli się w procesie mediacji (mediatora nie można powołać na świadka w sprawie sądowej, jeśli obie strony nie wyrażą na to zgody).
  • Bezstronność mediatora, który nie faworyzuje żadnej ze stron, pomaga obu stronom w równym stopniu i poświęca im tyle samo czasu.
  • Neutralność mediatora nienarzucającego żadnych rozwiązań ani nie podejmującego w tej kwestii decyzji.
  • Akceptowanie przez strony potrzeby i zasad mediacji oraz osoby mediatora – uczestnicy mediacji mają prawo w dowolnym momencie zmienić mediatora.