23 kwietnia 2024

Dotacja podręcznikowa 2024/2025

Małopolski Kurator Oświaty
ZFK.3146.3.5.2024.KU

Kraków, 19 kwietnia 2024 r.

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa,
Starostowie Powiatów,
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo, zgodnie z przedstawionym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej przekazuję do Państwa wiadomości informację, że wnioski o udzielenie dotacji celowej na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2024/2025 mają być składane z uwzględnieniem wszystkich uczniów, bez wyłączania uczniów przybyłych do Polski z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

W związku z powyższym informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 413).

Wnioski o udzielenie przedmiotowej dotacji w 2024 r. będą podobnie, jak w poprzednich latach, wypełniane na platformie online, dostępnej pod adresem: https://dotacjakrakow.kuratorium.bialystok.pl/. Loginy i hasła logowania na platformę dla jednostek samorządu terytorialnego pozostają bez zmian. Formularz wniosku o udzielenie dotacji, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia zostaną wygenerowane na platformie online po wprowadzeniu jednostkowych wniosków szkół.

W bieżącym roku pełną dotacją objęte zostaną podręczniki dla uczniów klasy II, V i VIII szkoły podstawowej. Dotacja na podręczniki lub materiały edukacyjne dla uczniów w pozostałych klasach może być pobrana wyłącznie w przypadku, gdy podręczniki zakupione w ubiegłym roku (dotyczy klasy I, IV i VII) oraz w poprzednich dwóch latach (dotyczy klasy III i VI), znajdujące się na stanie bibliotek szkolnych są w liczbie mniejszej, niż prognozowana liczba uczniów w tych klasach w roku szkolnym 2024/2025. Proszę pamiętać, że na każdy oddział przysługuje jeden dodatkowy (rezerwowy) zestaw podręczników przechowywany na stanie biblioteki. Dotacja na materiały ćwiczeniowe przyznawana jest corocznie na wszystkich uczniów szkoły.

Przypominam, że aplikacja przeznaczona jest wyłącznie dla jednostki samorządu terytorialnego i nie wolno udostępniać loginów i haseł szkołom.

Wypełnione i wydrukowane z aplikacji wnioski (załączniki nr 4 i 5), podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę samorządu terytorialnego należy przesłać w formie papierowej do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub podpisane elektronicznie należy przekazać do Kuratorium za pośrednictwem platformy ePUAP.

Zalecana forma papierowa, format A4, druk pionowy.

Zgodnie z rozporządzeniem z 2024 roku dotacja udzielana będzie na wniosek w terminach:

  • do dnia 3 czerwca – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 15 kwietnia do dnia 6 maja;
  • do dnia 8 sierpnia – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 7 maja do dnia 11 lipca;
  • do dnia 14 października – w przypadku złożenia wniosku o udzielenie dotacji celowej przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie od dnia 12 lipca do dnia 15 września.

W przypadku poczty tradycyjnej decyduje data stempla pocztowego na wniosku wpływającym do Kuratorium, natomiast w przypadku dostarczenia dokumentów za pośrednictwem ePUAP decyduje data wpływu do Kuratorium Oświaty w Krakowie. Wnioski winny być podpisane przez osobę upoważnioną, tradycyjnie w przypadku wersji papierowej lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym w przypadku wersji elektronicznej dokumentu.

Ponadto, zgodnie z obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2023 r.poz 1400 z późn. zm.), zarówno szkoła, jak i jednostka samorządu nie ma obowiązku aktualizacji wniosku o udzielenie dotacji jeżeli nie zaistniały żadne zmiany. W myśl art. 58 ust. 7 i 8 szkoła oraz jednostka samorządu terytorialnego ma obowiązek aktualizacji wniosku w przypadku zmiany prognozowanej liczby uczniów w danych klasach lub zmianą wyników postępowania rekrutacyjnego do tych szkół. Jeżeli w wyniku aktualizacji, wnioskowana kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu, jednostka samorządu terytorialnego w terminie 5 dni od dnia jej złożenia, zwraca wojewodzie kwotę dotacji równą różnicy między kwotą jaką otrzymała, a kwotą wynikającą z aktualizacji. Jednocześnie przypominam, iż koszty obsługi zadania wynoszą 1% przekazanej kwoty dotacji celowej.

W bieżącym roku nadal obowiązują rozdziały klasyfikacji budżetowej 80153  Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 75814 Różne rozliczenia finansowe, w którym należy ujmować wydatki na podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, poniesione w roku szkolnym 2023/2024 do dnia 31 grudnia 2023 r. i podlegające refundacji z dotacji celowej w 2024 roku (zwrot kosztów zakupu zgodny z fakturami).

W związku z powyższym proszę zwrócić szczególną uwagę na część III wniosku ( załącznik nr 4 i 5).  Wydatki, które będą Państwo ujmować w okresie do XII 2023 r. lub w okresie I-VI 2024 r. mają mieć pokrycie w fakturach. W przypadku, gdy kwota dotacji w danej klasie na platformie online jest większa od faktycznie poniesionych kosztów, należy skontaktować się z pracownikiem Kuratorium, który z pozycji administratora ręcznie poprawi refundowane kwoty.

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400 z późn. zm.).
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 587).
  • rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2024 r. ( Dz. U. z 2024 r. poz . 413)
  • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2018 roku w sprawie wysokości wskaźników zwiększających kwoty dotacji celowej na wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz.611).
  • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 maja 2023 roku w sprawie maksymalnych kwot dotacji celowej udzielanej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały  ćwiczeniowe (Dz. U. z 2023 r. poz 910).
  • ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o utworzeniu Akademii Piotrkowskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 709).

Pracownicy do kontaktu: Marta Kuźniar,  tel: 12 448-11-32

 

Załączniki

Rozporządzenie poz. 413
Data: 2024-04-23, rozmiar: 1 MB
Załącznik_nr_1_MEN
Data: 2024-04-23, rozmiar: 30 KB
Załącznik_nr_2_MEN
Data: 2024-04-23, rozmiar: 40 KB
Załącznik_nr_3_MEN
Data: 2024-04-23, rozmiar: 13 KB
Załącznik_nr_4_MEN
Data: 2024-04-23, rozmiar: 26 KB
Załącznik_nr_5_MEN
Data: 2024-04-23, rozmiar: 39 KB
Wskaźniki 2024-25
Data: 2024-04-23, rozmiar: 16 KB