21 grudnia 2017

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017

Małopolski Kurator Oświaty

Kraków, dnia 21 grudnia 2017 r.

SEPZ-II.3146.2.192.2017.SN

 

Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

Małopolskich Gmin

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z zapisami § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 875) Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło postać elektroniczną wzoru rozliczenia dotacji celowej  budżetu państwa – „Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2017”, którą przedstawiam w załączniku do niniejszego pisma.

Bardzo proszę o przekazanie „Rocznego rozliczenia (…)” w terminie wynikającym z zapisów § 4 ust. 1 rozporządzenia tj.

do dnia  31 stycznia 2018 r. na adres:

  • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (wersja papierowa);
  • marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (wersja elektroniczna – edytowalna).

Roczne rozliczenie przekazuje się w postaci elektronicznej i papierowej, a dane zawarte w wersji papierowej jak i elektronicznej muszą być zgodne – obowiązek wynikający z § 4 ust. 3 i 5 rozporządzenia.  

Rozliczenie wykorzystania dotacji dotyczy wydatków w rozdziałach: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106  – Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie wydatków na dzieci w wieku do lat 5 – § 5 ust. 1 rozporządzenia

Gminy, w których wystąpił zwrot dotacji z tytułu niewykorzystania całości lub części dotacji [X] proszone są o wypełnienie i dołączenie do „Rocznego rozliczenia (…)” dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu niewykorzystania całości lub części dotacji do końca roku budżetowego [X]” stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Dokonując zwrotu niewykorzystanych środków dotacyjnych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gminy te proszone są o zaznaczenie w treści przelewu, iż są to środki dotacji celowej zwracane z tytułu niewykorzystania środków dotacji do końca roku budżetowego oraz określenie rozdziału (bądź rozdziałów) klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnym rozdziale lub rozdziałach.

Gminy, w których wystąpił zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości [Z] proszone są o wypełnienie i dołączenie do „Rocznego rozliczenia (…)” dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości [Z]” stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać wykazany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez gminę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem. Dokonując zwrotu środków finansowych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego gminy te proszone są o zaznaczenie w treści przelewu, iż są to środki dotacji celowej zwracane z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości oraz określenie rozdziału bądź rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnym rozdziale lub rozdziałach.

Wszystkie gminy proszone są o dołączenie do „Rocznego rozliczenia (…)” formularza określającego procentowy udział dotacji celowej w łącznej kwocie przeznaczonej przez gminę na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2017 stanowiącego Załącznik   nr 3 do niniejszego pisma.

Do zwrotów z tytułu dotacji niewykorzystanych w całości lub części [X] oraz z tytułu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości [Z] mają zastosowanie przepisy odpowiednio art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077).

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty

Wanda Brześcińska

Dyrektor Wydziału Strategii Edukacyjnej i Pragmatyki Zawodowej

 

 

Załączniki: