3 stycznia 2018

Próbne egzaminy zewnętrze a ocenianie bieżące

Kraków, 3 stycznia 2018 r.

 

Panie i Panowie

Dyrektorzy Szkół

województwa małopolskiego

 

W wielu szkołach przeprowadzono już tzw. „próbne egzaminy zewnętrzne”. Pragnę Państwu zwrócić uwagę na następujące aspekty związane z tymi egzaminami:

Przeprowadzanie takich egzaminów w szkole ma przede wszystkim znaczenie edukacyjne – w szczególności kształtuje umiejętności planowania pracy, samodzielności, radzenia sobie w warunkach stresu związanego z sytuacją egzaminacyjną. Wyniki takich egzaminów mają również potencjał diagnostyczny: dla uczniów i nauczycieli.

Ocenianie wewnątrzszkolne stawia przed ocenami szkolnymi cele wskazane w szczególności w ustawie z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn. zm.). Artykuł 44b ust. 3 pkt. 1 tej ustawy stanowi, że ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega w szczególności na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (…) oraz wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania.  Tzw.  „próbne egzaminy zewnętrzne” przygotowywane są bez uwzględnienia wskazanego powyżej zróżnicowania.

Powyższe oznacza, że nie można wyniku tzw. próbnego egzaminu zewnętrznego traktować jako elementu bieżącego oceniania. Nie można więc w szczególności wpisywać tego wyniku (lub oceny uzyskanej w wyniku przeliczenia wyniku egzaminu na ocenę szkolną) do dzienników.

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak