20 grudnia 2021

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2021

Kraków, dnia 17 grudnia 2021 r.

WO-II.0440.7.2021.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Realizując zapisy Porozumienia z dnia 18 lutego 2021 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań związanych z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (Dz.Urz. Woj. Mał. poz. 1046) informuję, że zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w  zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425) jednostki samorządu terytorialnego, którym w roku 2021 została udzielona dotacja przekazują roczne rozliczenie wykorzystania niniejszej dotacji do dnia 31 stycznia 2022 r. Wzór rozliczenia zamieszczono poniżej.

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji przekazuje się w postaci:

  • elektronicznej i papierowej – § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
    adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (wersja papierowa), marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (wersja elektroniczna)

    albo,

  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Rozliczenie wykorzystania dotacji dotyczy wydatków bieżących poniesionych w rozdziałach: 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 80104 – Przedszkola, 80105 – Przedszkola specjalne, 80106  – Inne formy wychowania przedszkolnego oraz 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w zakresie wydatków na uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat – § 5 ust. 1 rozporządzenia.

Jednostki samorządu terytorialnego, które wykażą zwrot dotacji z tytułu niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego [X] proszone są o wypełnienie i dołączenie do rozliczenia dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego [X]” stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Dokonując zwrotu niewykorzystanych środków dotacyjnych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jednostki te proszone są o określenie rozdziału (bądź rozdziałów) klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnym rozdziale lub rozdziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, które wykażą zwrot z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z] proszone są o wypełnienie i dołączenie do rozliczenia dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z]” stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego pisma.
Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać wykazany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez jednostkę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem. Dokonując zwrotu środków finansowych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jednostki te proszone są o określenie rozdziału bądź rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnym rozdziale lub rozdziałach.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego proszone są o dołączenie do rozliczenia formularza określającego procentowy udział dotacji celowej w łącznej kwocie przeznaczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021 stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Do zwrotów z tytułu niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego [X] oraz z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z] mają zastosowanie przepisy odpowiednio art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

 

UWAGA:

w druku „Roczne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2021 – elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji” nazwa jednostki NIE JEST GENEROWANA AUTOMATYCZNIE – proszę pamiętać o poprawnym wpisaniu nazwy jednostki samorządu terytorialnego.

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki: