20 grudnia 2022

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022

Kraków, dnia 20 grudnia 2022 r.

WO-II.0440.7.2022.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: Bocheńskiego, Brzeskiego, Gorlickiego i Nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Realizując zapisy Porozumienia z dnia 8 marca 2022 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Małopolskim, a Małopolskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia zadań związanych z udzieleniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat (Dz.Urz. Woj. Mał. poz. 1635) informuję, że zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425) jednostki samorządu terytorialnego, którym w roku 2022 została udzielona dotacja przekazują roczne rozliczenie wykorzystania niniejszej dotacji do dnia 31 stycznia 2023 r. Wzór rozliczenia zamieszczono poniżej.

Roczne rozliczenie wykorzystania dotacji przekazuje się w postaci:

  • elektronicznej i papierowej – § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia
    adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (wersja papierowa), marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (wersja elektroniczna)
    albo,
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym – § 4 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

Jednostki samorządu terytorialnego, które wykażą zwrot dotacji z tytułu niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego [X] proszone są o wypełnienie i dołączenie do rozliczenia dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego [X]” stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Dokonując zwrotu niewykorzystanych środków dotacyjnych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jednostki te proszone są o określenie rozdziału (bądź rozdziałów) klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnych rozdziałach.

Jednostki samorządu terytorialnego, które wykażą zwrot z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z] proszone są o wypełnienie i dołączenie do rozliczenia dodatkowo tabeli pn. „Zwrot z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z]” stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego pisma. Zwrot kwoty dotacji pobranej w nadmiernej wysokości powinien zostać wykazany w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej – w każdym rozdziale proporcjonalnie do kwoty dotacji, która była w danym rozdziale klasyfikacji budżetowej wykorzystana przez jednostkę w roku budżetowym zgodnie z przeznaczeniem. Dokonując zwrotu środków finansowych na konto Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego jednostki te proszone są o określenie rozdziału bądź rozdziałów klasyfikacji budżetowej, w ramach których środki te są zwracane wraz z podaniem kwoty w poszczególnych rozdziałach.

Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego proszone są o dołączenie do rozliczenia formularza określającego procentowy udział dotacji celowej w łącznej kwocie przeznaczonej przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2022 stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego pisma.

Do zwrotów z tytułu niewykorzystania dotacji do końca roku budżetowego [X] oraz z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości [Z] mają zastosowanie przepisy odpowiednio art. 168 i art. 169 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.).

 

UWAGI:

  • zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 (uchwalonej na posiedzeniu Sejmu RP nr 65 dnia 4 listopada 2022 r.) przy naliczeniu i podziale dotacji nie uwzględnia się uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 z późn. zm.), objętych wychowaniem przedszkolnym;
  • w druku „Roczne rozliczenie dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2022 – elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji” nazwa jednostki NIE JEST GENEROWANA AUTOMATYCZNIE – proszę pamiętać o poprawnym wpisaniu nazwy jednostki samorządu terytorialnego.

Małopolski Kurator Oświaty
         Barbara Nowak

 

Załączniki: