2 października 2023

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2023 r.

Kraków, dnia 29 września 2023 r.

WO-II.3146.2.198.2023.SN

 

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 2425 z późn. zm.) przypominam o konieczności przekazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, informacji zawierającej liczbę dzieci, które w roku bazowym[1] kończą 5 lat lub mniej, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Informację – jak zaznaczono w § 3 ust. 4 rozporządzenia – należy przekazać w postaci:

        albo

  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Informacja dotyczy wszystkich gmin województwa małopolskiego. W załączeniu przekazuję Państwu opracowane druki z prośbą o wybranie i przesłanie właściwego w terminie do dnia 15 października 2023 r.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Do pobrania:

[1] rok poprzedzający rok budżetowy – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 poz. 1400)