8 czerwca 2020

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania:

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej