28 maja 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej …

Załącznik nr 5 – wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 – wzór umowy

Załącznik nr 7 – program wypoczynku

Załącznik nr 8 – wykaz ośrodków pomocy społecznej, z których rekrutowani będą uczestnicy