8 grudnia 2022

Klauzula informacyjna Małopolskiego Kuratora Oświaty

Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej  RODO), Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych:

1. Administratorem danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty (dalej zwany ADO)

Realizując obowiązek określony w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej  RODO), Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych i przysługujących prawach z tym związanych:

Dane do kontaktu:

 • listownie: Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
 • telefon: 12 448-11-10
 • e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl
 • skrytka ePUAP: /KOKrakow/skrytka

2. Inspektorem Ochrony Danych jest pan Sławomir Jaskulski (dalej zwany IDO)

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, w tym realizacji Państwa praw przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, mogą się Państwo kontaktować z IDO
w następujący sposób:

 • listownie: Kuratorium Oświaty w Krakowie ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
 • telefon: 12 448-11-65
 • e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl

3. Cel przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawne

W celu realizacji zdań statutowych Kuratorium Oświaty w Krakowie gromadzi i przetwarza dane osobowe na podstawie i w granicach przepisów prawa, w szczególności prawa oświatowego i kodeksu pracy a także ustawy
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustawy o ochronie informacji niejawnych i ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w art. 51 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U z 2020 poz. 910 ze zm.) i przepisach odrębnych na obszarze województwa, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami oraz kolegiami pracowników służb społecznych, które znajdują się na obszarze danego województwa;
 2. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w ustawie;
 3. współdziała z radami oświatowymi powołanymi na podstawie art. 78;
 4. wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego w stosunku do:
 5. realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;
 6. opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego;
 7. organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa;
 8. współdziała z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi;
 9. współdziała z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli;
 10. wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach;
 11. opiniuje plany pracy publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, z wyjątkiem placówek prowadzonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministra właściwego do spraw rolnictwa i ministra właściwego do spraw zdrowia;
 12. opiniuje arkusze organizacji publicznych szkół i placówek, z wyjątkiem szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, w zakresie ich zgodności z przepisami, przedstawiane przez organy prowadzące szkoły i placówki przed zatwierdzeniem arkuszy;
 13. współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;
 14. współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;
 15. nadzoruje i wspomaga organizację wypoczynku, o którym mowa w art. 92a-92t ustawy o systemie oświaty, na obszarze województwa;
 16. wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.

4. Odbiorcy danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej.
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane
z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub umowy powierzenia przetwarzania danych zawarte przez Kuratorium Oświaty w Krakowie  (np. z podmiotami obsługującymi i utrzymującymi sieć i usługi teleinformatyczne).

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe przetwarzane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U z 2020 poz. 256 ze zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2020 poz.164 ze zm.), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych Dz.U.2011.14.67 ze zm ).

6. Przysługujące uprawnienia

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych.

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy prawa, wówczas przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7. Obowiązek podania danych

Podanie danych jest:

 • obowiązkowe (gdy wynika to z przepisów prawa);
 • dobrowolne (jeśli wynika z udzielonej Pani/Pana zgody np. w celu zawarcie umowy, organizacji spotkań edukacyjnych, itp. Uwaga: brak podania danych uniemożliwi realizację czynności urzędowych).

O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez poszczególne komórki organizacyjne Kuratorium Oświaty w Krakowie.

8. Zautomatyzowane przetwarzanie danych i profilowanie

Kuratorium nie gromadzi i nie przetwarza danych osobowych w celach marketingowych oraz nie realizuje zautomatyzowanego przetwarzania w celu profilowania osób.