8 grudnia 2022

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego – monitoring wizyjny obiektów Kuratorium Oświaty

Pana(-i) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie o ochronie danych osobowych), (Dz. Urz. UE. L 119 z 04.05.2016, str.1, zm. Dz. Urz. UE. L 127 z 23.05.2018, str.2).

1. Informacje dotyczące administratora danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolski Kurator Oświaty. Mogą się państwo z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków,
 2. poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP: KOKrakow/skrytka,
 3. poprzez e-mail: kurator@kuratorium.krakow.pl,
 4. telefonicznie: 12 448 11 10, fax: 12 448 11 62.

2. Inspektor ochrony danych:

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, umieszczając dopisek „Do Inspektora Ochrony Danych”,
 2. poprzez e-mail: iod@kuratorium.krakow.pl,
 3. telefonicznie: (12) 448 11 65.

3. Cel i podstawy przetwarzania:

Pana(-i) dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Monitoringiem wizyjnym objęto obszar Kuratorium Oświaty w Krakowie zlokalizowanego przy ul. Szlak 73 (obszar ścian i drzwi wejściowych do budynku wraz z częścią przylegającego chodnika oraz korytarz wejściowy na parterze budynku). Podstawą prawną ich przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit c) tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz art. 6 ust 1 lit e) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi a co umożliwiają następujące przepisy prawa:

 1. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162),
 2. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 i poz. 1491).

Dane osobowe, na które przepisy prawa nie dają podstaw do ich przetwarzania będziemy przetwarzać na podstawie Pana(-i) zgody wyrażonej poprzez zawarcie umowy o pracę. Jeżeli w przetwarzanych dokumentach zawarte będą szczególne dane osobowe konieczna będzie Pana(-i) wyraźna zgoda na ich przetwarzanie.

4. Odbiorcy danych osobowych:

Pana(-i) dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie organom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa lub mogą zostać przekazane do podmiotów, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Dla celów dowodowych zabezpiecza się nagrania zdarzeń zarejestrowanych przez system monitoringu wizyjnego, które między innymi zagrażają bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, niszczeniu i kradzieży mienia:

 • na wniosek osób trzecich,
 • na wniosek organów prowadzących postępowania,
 • na wniosek Kierownika jednostki.

5. Okres przechowywania danych:

Pana(-i) dane osobowe rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 17 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie nadpisane. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

6. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych przysługują Panu(-i) następujące uprawnienia:

 1. prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 2. prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych,
 3. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa,
 5. prawo do przenoszenia danych pomiędzy różnymi administratorami,
 6. prawo do niepodlegania wyłącznie zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 7. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan(i), iż przetwarzanie Pana(-i) danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych:
  Biuro Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

7. Prawo cofnięcia zgody:

W zakresie, w jakim Pana(-i) dane są przetwarzane na podstawie zgody posiada Pan(i) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pana(-i) zgody przed jej wycofaniem. Zgodę może Pan(i) wycofać poprzez złożenie oświadczenia o wycofaniu zgody:

 1. osobiście (w tym ustnie) w siedzibie Kuratorium Oświaty w Krakowie,
 2. listownie na nasz adres,
 3. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub drogą elektroniczną e-mail.

8. Informacje o wymogu podania danych:

Podanie przez Pana(-ią) danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem niezbędnym do wejścia na teren obiektu.

9 Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy.

10. Przekazywanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein).

11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.