25 lutego 2019

Nowa klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół

prowadzących kształcenie zawodowe

 

W Dzienniku Ustaw RP opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 316).

Przepisy rozporządzenia stosowane będą od:

 1. roku szkolnego 2019/2020 w klasie I branżowej szkoły I stopnia, która rozpoczyna się z dniem 1 września 2019 r. lub z dniem 1 lutego 2020 r.; semestrze I szkoły policealnej; klasie I dotychczasowego czteroletniego technikum oraz klasie I pięcioletniego technikum;
 2. roku szkolnego 2020/2021 w semestrze I branżowej szkoły II stopnia – a w latach następnych również w kolejnych klasach lub semestrach tych szkół.

Rozporządzenie to uwzględnia dotychczasowe zawody szkolnictwa zawodowego, wprowadza zmiany w zakresie niektórych zawodów, a także określa nowe zawody (wprowadzone do kształcenia w systemie oświaty na podstawie wniosków właściwych ministrów). Rozporządzenie uwzględnia również wniosek Ministerstwa Zdrowia o przywrócenie kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny, w szkole policealnej o okresie kształcenia 2,5 roku.

W wyniku modyfikacji dotychczasowych zawodów powstały nowe zawody, którym zostały nadane nowe symbole cyfrowe:

 • zawód technik organizacji reklamy został zastąpiony zawodem technik reklamy,
 • zawód technik obsługi turystycznej został zastąpiony zawodem technik organizacji turystyki,
 • zawód kelner (na poziomie technikum) został zastąpiony zawodem technik usług kelnerskich,
 • zawód technik turystyki wiejskiej został zastąpiony zawodem technik turystyki na obszarach wiejskich,
 • zawód lakiernik został zastąpiony zawodem lakiernik samochodowy,
 • zawód drukarz został zastąpiony dwoma odrębnymi zawodami: drukarz offsetowy i drukarz fleksograficzny,
 • zawód wędliniarz został zastąpiony zawodem przetwórca mięsa,
 • zawód pracownik obsługi hotelowej został wyodrębniony z dotychczasowego zawodu technik hotelarstwa i będzie posiadał wspólną z nim kwalifikację,
 • zawód technik realizacji dźwięku został zastąpiony zawodem technik realizacji nagrań,
 • zawód asystent fryzjera został zastąpiony zawodem pracownik pomocniczy fryzjera,
 • zawód operator maszyn i urządzeń hutniczych został zastąpiony zawodem operator maszyn i urządzeń przemysłu metalurgicznego,
 • zawód technik hutnik został zastąpiony zawodem technik przemysłu metalurgicznego,
 • zawód introligator został zastąpiony zawodem operator procesów introligatorskich,
 • zawód technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych został zastąpiony zawodem technik budownictwa kolejowego,
 • zawód monter izolacji przemysłowych powstał w wyniku grupowania i zintegrowania zawodów blacharz izolacji przemysłowych oraz monter izolacji przemysłowych,
 • zawód technik realizacji nagrań i nagłośnień został zastąpiony zawodem technik realizacji nagłośnień,
 • zawód mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych został zastąpiony zawodem automatyk,
 • w wyniku modyfikacji zawodów technik górnictwa podziemnego oraz górnik eksploatacji podziemnej zostały wyodrębnione dwa dodatkowe zawody:
 • technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 • górnik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny z klasyfikacją wspólną dla zawodu technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny,
 • zawód technik budowy fortepianów i pianin został zastąpiony zawodem technik budowy i strojenia fortepianów i pianin,
 • zawód szkutnik został zastąpiony zawodem monter jachtów i łodzi.

Wszystkie zawody oznaczone pogrubioną czcionką należy traktować jako nowe zawody. W związku z powyższym możliwość kształcenia w tych zawodach od roku szkolnego 2019/2020 wymaga spełnienia warunków określonych w art. 68 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) tj.:

 • uzyskaniu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie zgodnie z potrzebami rynku pracy, o której mowa w art. 22 ust. 5 pkt 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, oraz
 • nawiązaniu współpracy odpowiednio z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, których działalność jest związana z danym zawodem lub branżą, w ramach umowy, porozumienia lub ustaleń, o których mowa w art. 120a ust. 1, obejmujących co najmniej jeden cykl kształcenia w danym zawodzie.

Opinia wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1 cyt. ustawy, nie jest wymagana w przypadku:

 • rozpoczynania kształcenia w zawodzie o charakterze pomocniczym, jeżeli szkoła posiada opinię o zasadności kształcenia w zawodzie, dla którego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przewidziano zawód o charakterze pomocniczym;
 • organizowania w branżowej szkole I stopnia oddziału wyłącznie dla uczniów będących młodocianymi pracownikami.

Uzyskanie ponownej opinii wojewódzkiej rady rynku pracy o zasadności kształcenia w danym zawodzie, o której mowa w ust. 7 pkt 1, jest wymagane w przypadku gdy zawód ten nie jest wskazany przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1.

Współpraca, o której mowa w ust. 7 pkt 2, polega w szczególności na:

 • tworzeniu klas patronackich;
 • przygotowaniu propozycji programu nauczania zawodu;
 • realizacji kształcenia zawodowego, w tym praktycznej nauki zawodu;
 • wyposażeniu warsztatów lub pracowni szkolnych;
 • organizacji egzaminu zawodowego;
 • doskonaleniu nauczycieli kształcenia zawodowego, w tym organizowaniu szkoleń branżowych;
 • realizacji doradztwa zawodowego i promocji kształcenia zawodowego.

Przepisów o nawiązaniu współpracy, o której mowa w ust. 7 pkt 2 nie stosuje się do branżowych szkół II stopnia.

W związku z powyższym prosimy Państwa Dyrektorów o niezwłoczne wystąpienie do Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w przypadku kształcenia we wskazanych powyżej zawodach oraz o zwrócenie się do organów prowadzących o możliwość kształcenia w tych zawodach.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z:

Panem Andrzejem Janczy, tel. 12 448 11 41

Panem Sebastianem Bielakiem, tel. 12 448 11 41

Panią Małgorzatą Kolbusz, tel. 12 448 11 44

Panią Danutą Strzelczyk-Kwiędacz, tel. 12 448 11 39