4 października 2023

Nowe przepisy prawa w zakresie kwalifikacji nauczycieli

Kraków, 4 października 2023 r.

SEPZ-II.580.110.2023.PN

Nowe przepisy prawa w zakresie kwalifikacji nauczycieli

Informujemy, że w dniu 3 października 2023 r. weszło w życie nowe rozporządzenie regulujące kwestię kwalifikacji nauczycieli – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. poz. 2102), uchylające dotychczas obowiązujące w tym zakresie rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r.

Nowe wymagania kwalifikacyjne zostały dostosowane do nowych standardów kształcenia nauczycieli, tj. wobec osób, które rozpoczęły studia lub studia podyplomowe po dniu wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. po dniu 3 sierpnia 2019 r. W nowym rozporządzeniu zachowano również analogiczne z dotychczasowymi wymagania kwalifikacyjne w stosunku do osób przygotowanych do wykonywania zawodu nauczyciela na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia w sprawie standardu kształcenia, tj. przed 3 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z § 37 ww. aktu prawnego, nauczyciele zatrudnieni w dniu wejścia w życie rozporządzenia i posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują nabyte kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela.