7 czerwca 2021

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021r.

Kraków, dnia 7 czerwca 2021 r.

WO-II.3146.3.21.2021.SY

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2021 r.

 

Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.

Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku  publicznego,  którym  przyznano  dotacje  na   dofinansowanie  wypoczynku  letniego  dzieci  i  młodzieży  szkolnej  w  2021 r.  zobowiązane są do dostarczenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z przyznaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

Umowy będą podpisywane od dnia 21 czerwca 2021 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, pokój nr 307 (III piętro), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Alicja Szydlak – tel.12/448-11-18.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty

Wanda Brześcińska

Dyrektor Wydziału

Tabela – Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert