8 lutego 2019

PILNE! Dotacja przedszkolna 2019 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, dnia 8 lutego 2019 r.

WO-II.3146.2.1.2019.SN

 

Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin
Starostowie Powiatów: Bocheńskiego, Brzeskiego, Gorlickiego i Nowotarskiego

 

Zgodnie z zapisami art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem  przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2019 jest to kwota 1 403 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:
– prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
– dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym
ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Wypełniając zapisy art. 53 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425), Minister Edukacji Narodowej dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2019 (wykaz kwot dotacji przedszkolnej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma). 

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji  w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:
rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
rozdział 80104 – Przedszkola,
– rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
– rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
– rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabelę stanowiącą załącznik nr 1 do  niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2019 r. do godz. 1300:
– pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (skan dokumentu),
– pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty

Wanda Brześcińska
Dyrektor Wydziału

 

Do pobrania:

Załącznik nr 1 – tabela
Załącznik nr 2 – Wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2019 r.