11 lutego 2022

PILNE! Dotacja przedszkolna 2022 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, dnia 11 lutego 2022 r.

WO-II.3146.2.1.2022.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

  

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1930 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425), Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2022 (wykaz kwot dotacji przedszkolnej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma). 

W 2022 r. wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (w roku 2022 – 1506 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego:

a) prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego
oraz
b) dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym

ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2021 roku, pomniejszonej w przypadku gmin o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.  

Jak wynika z informacji Ministra Edukacji i Nauki podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostki samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy część gminną i powiatową.

Zatem, w związku z pilną koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabelę stanowiącą załącznik nr 1 do  niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lutego 2022 r. do godz. 1200:

  • pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl i pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
    lub
  • w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

wz. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Halina Cimer
Małopolski Wicekurator Oświaty

  

 Załączniki:

załącznik nr 1 – tabela
załącznik nr 2 – wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2022 r.