17 lutego 2023

PILNE! Dotacja przedszkolna 2023 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, dnia 17 lutego 2023 r.

WO-II.3146.2.2.2023.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2082 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425 z późn. zm.), Minister Edukacji i Nauki dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2023 (wykaz kwot dotacji przedszkolnej przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma).

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego stanowi iloczyn kwoty rocznej (w roku 2023 – 1 607,35 zł) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5-ciu przebywających w placówkach wychowania przedszkolnego: prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2022 roku, pomniejszonej w przypadku gmin o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

W związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji, o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowana kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1 654 zł do 1 607,35 zł tj. o 46,65 zł czyli o 2,8%. Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostek samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy częścią gminną i powiatową.

W związku z pilną koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:

 • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • rozdział 80104 – Przedszkola,
 • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
 • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
 • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabelę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lutego 2023 r. do godz. 1200:

 • pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl i pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
  lub
 • w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

 Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – tabela
 2. Załącznik nr 2 – wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2023 r.