6 maja 2019

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019

Kraków, dnia 6 maja 2019 r.

WO-II.3146.2.194.2019.SN

 

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin
Starostowie Powiatów: Bocheńskiego, Brzeskiego, Gorlickiego i Nowotarskiego

 

W związku z realizacją zadania związanego z udzielaniem jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniając zapisy art. 154 ust.: 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej: rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, rozdział 80104 – Przedszkola, rozdział 80105 – Przedszkola specjalne, rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego, rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Celem dokonania ewentualnych zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie (wzór wniosku w załączeniu) w terminie do dnia 31 maja 2019 r.

Po upływie tego terminu Małopolski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Małopolskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji znak: MF/ST5.4143.3.6.2019.MF.669 z dnia 18 kwietnia 2019 r. 

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Krakowie w wersji:

  • elektronicznej na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (skan pisma ze stosownymi podpisami) oraz papierowej adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
    albo
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Wanda Brześcińska
Dyrektor Wydziału


Do pobrania: wniosek o zmianę klasyfikacji budżetowej – wzór