19 kwietnia 2023

Wnioski w sprawie dokonania zmian pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej – dotacja celowa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2023

Kraków, dnia 18 kwietnia 2023 r.

WO-II.3146.2.196.2023.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Uwzględniając zapisy art. 154 ust.: 7 i 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) informuję, o możliwości dokonania ewentualnych – niezbędnych zmian pomiędzy kwotami dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

 • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • rozdział 80104 – Przedszkola,
 • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
 • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
 • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Celem dokonania zmian zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego winny wystąpić do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem zawierającym stosowne uzasadnienie (wzór wniosku) w terminie do dnia 31 maja 2023 r.

Po upływie tego terminu Małopolski Kurator Oświaty skieruje do Wojewody Małopolskiego wniosek o wystąpienie do Ministra Finansów o dokonanie korekty decyzji znak: MF/ST3.4143.3.9.2023.MF.580 z dnia 22 marca 2023 r.

Wnioski należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Krakowie w wersji:

 • elektronicznej na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (skan pisma ze stosownymi podpisami) oraz papierowej na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków albo
 • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


  Małopolski Kurator Oświaty

  Barbara Nowak