Sierpień 2018

31 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska skierowała list do rodziców i opiekunów, w którym poinformowała o najważniejszych zmianach w polskiej edukacji w roku szkolnym 2018/2019.

31 sierpnia 2018

List Minister Edukacji Narodowej do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019

W dniu 29 sierpnia 2018 r. Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała list do dyrektorów szkół i nauczycieli poświęcony zmianom w systemie edukacji w roku szkolnym 2018/2019.

29 sierpnia 2018

Awans zawodowy – zmiany od 1 września 2018 r.

Opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203). Nauczyciele zatrudnieni w publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, zostaną objęci przepisami ustawy –  Karta Nauczyciela i będą mogli ubiegać się o […]

21 sierpnia 2018

Prowadzenie przez szkoły działań w celu przeciwdziałania narkomanii

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych tzw. dopalaczy.