2018

31 grudnia 2018

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty akredytacyjnej w 2019 r.

Do pobrania: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2019 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji Opłata akredytacyjna na rok 2019 dla placówek doskonalenia nauczycieli Opłata akredytacyjna na rok 2019 dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne […]

31 grudnia 2018

Tytuł honorowy Profesora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Informacja o osiągnięciach kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 1) zawierająca: 1) opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. 2008 Nr 163, poz. 1017) – […]

28 grudnia 2018

Dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2018 r. – rozliczenie

W związku z realizacją zadania przeznaczonego na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w 2018 r. zwracam się z prośbą o przesłanie rozliczenia wykorzystania dotacji wg załączonego wzoru w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2019 r.

28 grudnia 2018

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szk. 2019/2020

We wrześniu 2019 roku w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych rozpoczną naukę dzieci po ośmioklasowej szkole podstawowej i po trzyletnim gimnazjum. Od momentu ogłoszenia reformy strukturalnej władze samorządowe i kuratoria przygotowywały się do rekrutacji w 2019 r.

21 grudnia 2018

Elektroniczna aplikacja do rozliczenia dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego za rok 2018

Zgodnie z zapisami § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2017 poz. 2425) jednostki samorządu terytorialnego, którym w roku 2018 została udzielona dotacja przekazują roczne wykorzystanie tej dotacji do dnia 31 stycznia 2019 r.