Styczeń 2019

31 stycznia 2019

Wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o wyznaczenie dyrektora szkoły wykonującego czynności związane z odbywaniem stażu – formularz nr 1; Zaświadczenia dyrektorów szkół, w których nauczyciel jest zatrudniony – formularz nr 2; Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe – poświadczone kopie*; Akt nadania stopnia awansu – poświadczona kopia* *Załączone do wniosku kopie dokumentów powinny być […]

31 stycznia 2019

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących […]

31 stycznia 2019

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi w świetle przepisów obowiązujących od 1 września 2018 r.

Dotyczy: nauczycieli, którzy w dniu 1 września 2018 r. są w trakcie odbywania stażu oraz nauczycieli, którzy rozpoczynają staż w roku szkolnym 2018/2019 i w latach następnych I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone […]

31 stycznia 2019

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – poświadczone kopie, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – poświadczona kopia, Zaświadczenie dyrektora szkoły – formularz nr 2, Dokumentacja w formie opisu i analizy, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych […]

31 stycznia 2019

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574); ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań […]

30 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 11/19 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego dla absolwentów szkół podstawowych oraz do publicznych szkół dla dorosłych i publicznych szkół policealnych

29 stycznia 2019

Projekt edukacyjny „Historia Solidarności w Małopolsce” dla uczniów szkół podstawowych i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019

Projekt „Historia Solidarności w Małopolsce” pozwala na odkrywanie znaczenia Ruchu „Solidarność” na nowo i osadzenie ważnych wydarzeń w historii kraju w kontekście regionalnym i lokalnym, poprzez obudzenie zainteresowania ludźmi, zdarzeniami i miejscami, związanymi z historią lat 80 XX w

28 stycznia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu organizuje I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”. Głównym celem jest zachęcenie do stworzenia nowych piosenek dla najmłodszych i ich edukacja. Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonanie oraz ewentualną realizację teledysku. Finał konkursu, czyli koncert laureatów, odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w […]

28 stycznia 2019

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w ramach środków Funduszu Pracy w roku 2019

Do pobrania: pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie procedury zawierania umów z gminami województwa małopolskiego załączniki: wzór wniosku o zawarcie umowy w sprawie trybu przekazywania do gminy w 2019 r. środków Funduszu Pracy oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników (załącznik do edycji) wzór umowy w sprawie trybu przekazywania do […]