Marzec 2019

29 marca 2019

Materiały do pobrania

  Zdjęcia mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ilustrowania materiałów, dotyczących działań Barbary Nowak Małopolskiego Kuratora Oświaty. Ingerencja w integralność zdjęcia jest niedozwolona. Publikacja lub kontekst wykorzystania zdjęcia nie może naruszać dobrego imienia Małopolskiego Kuratora Oświaty. Publikujący zdjęcia zobowiązany jest do oznaczenia każdego zdjęcia informacją o źródle pochodzenia: Kuratorium Oświaty w Krakowie.

28 marca 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej … Załącznik nr 5 – […]

14 marca 2019

Program Edukacja w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, będzie prowadziła nabór wniosków do nowego projektu.  Jest to Program Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014 – 2021. Jego celem jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską, a Islandią, Liechtensteinem i Norwegią w obszarze […]