2020

21 grudnia 2020

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej od 1 stycznia 2021 r. przez placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji i akredytacji wstępnej

Opłata akredytacyjna na rok 2021 dla placówek doskonalenia nauczycieli

15 grudnia 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty