12 września 2022

Akredytacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

I. Zgodnie z art. 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.):

 1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. Akredytacja stanowi potwierdzenie spełniania określonych wymogów i zapewniania wysokiej jakości kształcenia ustawicznego prowadzonego w danej formie pozaszkolnej.
 2. Akredytację, w drodze decyzji administracyjnej, przyznaje kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej na okres 5 lat.
 3. Akredytację, o której mowa w ust. 1, może uzyskać placówka lub centrum, które:
 1. prowadziło kształcenie w formie lub formach pozaszkolnych przez okres co najmniej 3 lat;
 2. opracowuje i stosuje system zapewniania jakości kształcenia oraz systematycznie go doskonali;
 3. zapewnia bazę wyposażoną w środki dydaktyczne – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 4. zapewnia wykwalifikowaną kadrę – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 5. zapewnia program nauczania, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 117 ust. 5 – w zakresie danej formy pozaszkolnej;
 6. zapewnia warunki realizacji praktycznej nauki zawodu – w przypadku ubiegania się o akredytację na kształcenie w formach pozaszkolnych, o których mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1 i 2;
 7. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej;
 8. udostępnia uczestnikom danej formy pozaszkolnej materiały dydaktyczne.

II. Formy kształcenia ustawicznego i podmioty uprawnione do ich prowadzenia (art.117 ust. 1a – art. 117 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe):

1. Formy kształcenia ustawicznego

 • kwalifikacyjny kurs zawodowy;
 • kurs umiejętności zawodowych;
 • kurs kompetencji ogólnych;
 • turnus dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • kurs, inny niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiający uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

2. Podmioty uprawnione do prowadzenia form kształcenia zawodowego.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową ( publiczne służby zatrudnienia, Hufce Pracy), oraz instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 tej ustawy (agencje zatrudnienia, instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu publicznego, instytucje partnerstwa lokalnego), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową i posiadające akredytację, o której mowa w art. 118;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, posiadające akredytację, o której mowa w art. 118.

Kursy umiejętności zawodowych mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Kursy kompetencji ogólnych mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, z wyjątkiem szkół artystycznych – w zakresie zawodów, w których kształcą, oraz w zakresie innych zawodów przypisanych do branż, do których należą zawody, w których kształci szkoła;
 • publiczne i niepubliczne centra kształcenia zawodowego.

Kursy, inne niż wymienione w pkt 1-3, umożliwiające uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych mogą być prowadzone przez:

 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego.

III. Podmioty/placówki uprawnione do ubiegania się o przyznanie akredytacji (art.118 ustawy Prawo oświatowe):

 1. Placówka kształcenia ustawicznego i centrum kształcenia zawodowego, może uzyskać akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust. 1a pkt 1-4, a w przypadku formy pozaszkolnej, o której mowa w art. 117 ust.1a pkt 5 – jeżeli kształcenie w tej formie jest prowadzone w oparciu o programy określone na podstawie odrębnych przepisów. – (art.118 ust.1 ustawy Prawo oświatowe);
 2. Akredytację na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie kwalifikacyjnego kursu zawodowego może uzyskać podmiot prowadzący działalność oświatową, o której mowa w art. 170 ust. 2, a także instytucja rynku pracy, o której mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadząca działalność edukacyjno-szkoleniową, które prowadziły kwalifikacyjne kursy zawodowe lub prowadziły, na podstawie odrębnych przepisów, edukację pozaszkolną w zakresie zawodu lub zawodów odpowiadających zawodowi lub zawodom określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, przez okres co najmniej 3 lat. Przepisy ust. 2-7 stosuje się – art.118 ust. 8a ustawy Prawo oświatowe);
 3. Instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3-6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079), prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, mogą prowadzić kwalifikacyjne kursy zawodowe, które rozpoczęły się przed dniem 13 czerwca 2022 r., zgodnie z dotychczasowymi przepisami, do czasu ich zakończenia, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z 2022 r. poz.1116).

IV. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o przyznanie akredytacji zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692). (Załącznik nr 2).
 2. Dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 118 ust. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), albo oświadczenie, że placówka całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie.
 3. Kopia aktu założycielskiego placówki publicznej albo zaświadczenia o wpisie placówki niepublicznej do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 4. Kopia statutu placówki albo innego podmiotu prowadzącego kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, a jeżeli podmiot ten nie posiada statutu – innego dokumentu stanowiącego podstawę jego funkcjonowania wraz z informacją o organizacji i zakresie działalności prowadzonej przez ten podmiot.
 5. Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, opracowaną przez dyrektora placówki albo osobę reprezentującą inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692). (Załącznik nr 1).
  Własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych wskazana w załączniku nr 1 wyżej cytowanego rozporządzenia, powinna zawierać opis dotyczący:
 • „Doświadczenia w prowadzeniu kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych”,
 • „Systemu zapewniania jakości kształcenia”,
 • „Wyposażenia bazy w środki dydaktyczne”,
 • „Kadry dydaktycznej”,
 •  „Programu nauczania, materiałów dydaktycznych, warunków realizacji praktycznej nauki zawodu oraz bezpiecznych i higienicznych warunki realizacji kształcenia w danej formie pozaszkolnej”, Wskazany program powinien zawierać: nazwę programu, symbol programu (w przypadku, gdy symbol programu jest nadany), rok opracowania,
 • „Dokumentacji”

V. Opłaty:

Na podstawie art. 118 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) Minister Edukacji podał do publicznej wiadomości, że w 2024 r. wysokość opłaty wnoszonej przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej wynosi 1290,65 zł.

Opłatę należy wnosić na
konto wskazane przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, Narodowy Bank Polski o/o w Krakowie
35 1010 1270 0023 0722 3100 0000. W tytule wpłaty należy wpisać opłata akredytacyjna, nazwa placówki lub ośrodka.

VI. Miejsce złożenia dokumentów:

 • Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy);
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, ul. Jagiellońska 52, 33-300 Nowy Sącz;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, ul. Królowej Jadwigi 1, 34-400 Nowy Targ;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów;
 • Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, ul. Mickiewicza 19, 34-100 Wadowice

VII. Termin składania wniosków:

Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok.

VIII. Osoby do kontaktu:

 • Sebastian Bielak – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu tel. 18 540 23 11;
 • Magdalena Baliś – wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie Wydział Nadzoru Pedagogicznego tel. 12 448 11 48.

IX. Podstawa prawna:

 1. Art. 88 i art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
  (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.);
 2. Art. 117 – 118 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.);
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.);
 4. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1116);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1692);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

X. Informacje dodatkowe:

Opłata, od chwili złożenia przez osobę kierująca placówką wniosku o przyznanie akredytacji, nie podlega zwrotowi.

XI. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji stronie służy odwołanie do Ministra Edukacji za pośrednictwem Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

XII. Ważność akredytacji przyznanych przed 1 września 2017 r. i przed 1 września 2019 r.

Zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245, z późn. zm.) akredytacje kuratora oświaty przyznane:

 • przed dniem 1 września 2019 r. utraciły moc z dniem 1 stycznia 2021 r.
 • przed dniem 1 września 2017 r. utraciły moc z dniem 1 września 2021 r.

Załączniki