19 czerwca 2024

Akredytacja wstępna – dla nowo tworzonej placówki doskonalenia nauczycieli

Przyznanie wstępnej akredytacji jest niezbędne do utworzenia placówki doskonalenia nauczycieli.

Wstępną akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o przyznanie wstępnej akredytacji (Załącznik Nr 1);
 2. statut placówki doskonalenia;
 3. informacja o kwalifikacjach kadry przewidzianej do zatrudnienia (Załącznik Nr 2);
 4. dokumenty potwierdzające prawo korzystania z pomieszczeń zapewniających bezpieczne i higieniczne warunki realizacji form doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 5. dowód wniesienia opłaty, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

II. Opłata:

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
NBP O/O Kraków 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000
Tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna, nazwa placówki.

 1. Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej na dany rok kalendarzowy publikowana jest na stronie internetowej kuratorium.krakow.pl w zakładce Pozostałe sprawy/Akredytacja.
 2. Z opłat są zwolnione placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.
 3. Opłata od chwili złożenia wniosku o przyznanie akredytacji wstępnej nie podlega zwrotowi.

 III. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) – osobiście lub listownie

IV. Termin składania wniosków:

Wnioski mogą być składane przez cały rok.

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące

VI. Osoby do kontaktu:

Wydział Pragmatyki Zawodowej

Zespół Pragmatyki i Akredytacji

Ewa Włodarczyk – starszy specjalista, tel. 12 448-11-54
Monika Broś – starszy specjalista, tel. 12 448-11-13
Monika Korta-Nalepa, starszy specjalista, tel. 12 448-11-13

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej

VII. Informacje dodatkowe:

 Zespół akredytacyjny dokonuje oceny działalności placówki starającej się o wstępną akredytację na podstawie wniosku i załączonych do niego dokumentów.

 1. W posiedzeniu zespołu może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację lub wskazany przez ten organ dyrektor szkoły lub placówki posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego lub nauczyciel dyplomowany albo nauczyciel akademicki, posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. W przypadku placówki doskonalenia, która uzyskała wstępną akredytację, kurator oświaty dokonuje oceny działalności tej placówki w zakresie określonym w art. 184 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe nie później niż w okresie 2 lat od jej utworzenia.

VIII. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2738)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029)

Załączniki