19 czerwca 2024

Akredytacja funkcjonującej placówki doskonalenia nauczycieli

Procedura dotyczy przyznania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli. Akredytacja stanowi potwierdzenie, że dana placówka zapewnia wysoką jakość prowadzonych form doskonalenia nauczycieli.

Akredytację przyznaje kurator oświaty właściwy dla siedziby placówki, w drodze decyzji administracyjnej.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. wniosek o przyznanie akredytacji (Załącznik Nr 1);
 2. statut placówki doskonalenia;
 3. plan pracy placówki doskonalenia na rok szkolny i sprawozdanie z realizacji planu pracy placówki doskonalenia za dany rok szkolny, przygotowane zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
 4. uzasadnienie wniosku zawierające własną ocenę działalności placówki doskonalenia za okres ostatnich 5 lat szkolnych opracowaną przez dyrektora placówki doskonalenia (Załącznik Nr 2);
 5. informacja o kwalifikacjach zatrudnionej kadry (Załącznik Nr 3);
 6. wnioski z analizy informacji pozyskanych od nauczycieli, szkół i placówek korzystających z jej oferty są wykorzystywane do doskonalenia procesów edukacyjnych i działań prowadzonych przez placówkę doskonalenia, za okres ostatnich 5 lat szkolnych;
 7. wnioski i rekomendacje, na podstawie których przygotowuje się ofertę placówki doskonalenia oraz planuje i podejmuje działania służące podnoszeniu jakości jej pracy;
 8. opis systemu zapewniania jakości;
 9. dowód wniesienia opłaty, albo oświadczenie dyrektora, że placówka doskonalenia całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie prowadzić nieodpłatnie.

W przypadku placówki doskonalenia posiadającej wstępną akredytację do wniosku dołącza się dokumenty, o których mowa w pkt. 3-8, obejmujące cały okres jej działalności.

II. Opłata:

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Krakowie
NBP O/O Kraków 35 1010 1270 0023 0722 3100 0000
Tytuł wpłaty – opłata akredytacyjna, nazwa placówki.

 1. Wysokość opłaty akredytacyjnej obowiązującej na dany rok kalendarzowy publikowana jest na stronie internetowej kuratorium.krakow.pl w zakładce Pozostałe sprawy/Akredytacja.
 2. Z opłat są zwolnione placówki, które prowadzą całość kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli nieodpłatnie.
 3. Opłata od chwili złożenia wniosku o przyznanie akredytacji wstępnej nie podlega zwrotowi.

III. Miejsce i sposób złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy) – osobiście lub listownie

IV. Termin składania wniosków:

Wnioski mogą być składane przez cały rok.

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc, w sprawach skomplikowanych 2 miesiące

VI. Osoby do kontaktu:

Wydział Pragmatyki Zawodowej

Zespół Pragmatyki i Akredytacji

Ewa Włodarczyk – starszy specjalista, tel. 12 448-11-54
Monika Broś – starszy specjalista, tel. 12 448-11-13
Monika Korta-Nalepa, starszy specjalista, tel. 12 448-11-13

Marta Rogozińska-Owsiak – Dyrektor Wydziału Pragmatyki Zawodowej

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Akredytację przyznaje się na okres 5 lat. Przed upływem tego okresu, kurator oświaty przeprowadza kolejną ocenę działalności danej placówki. Czynności postępowania przeprowadza zespół akredytacyjny.
 2. W pracach zespołu akredytacyjnego, może uczestniczyć, w charakterze obserwatora, przedstawiciel organu prowadzącego placówkę doskonalenia ubiegającą się o akredytację lub wskazany przez ten organ dyrektor szkoły lub placówki posiadający stopień nauczyciela dyplomowanego lub nauczyciel dyplomowany albo nauczyciel akademicki, posiadający udokumentowany dorobek zawodowy w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

VIII. Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 737)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2738)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029)

Załączniki