13 września 2019

Informacja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – termin 15 października 2019 r.

                                                                                                                                                  Kraków, dnia 13 września 2019 r.

WO-II.3146.2.195.2019.SN

 

 

Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie
Małopolskich Gmin

 


Szanowni Państwo,
zgodnie z zapisami §3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego[1] przypominam o konieczności przekazania przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do dnia 15 października roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne, informacji zawierającej liczbę dzieci, które w roku bazowym[2] kończą 5 lat lub mniej, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września roku szkolnego, na który zostało przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Informację – jak zaznaczono w §3 ust. 4 rozporządzenia – należy przekazać w postaci:

  • elektronicznej i papierowej
    wersja elektroniczna: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl,
    wersja papierowa: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków
    albo
  • elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Prośba dotyczy wszystkich gmin województwa małopolskiego. W załączeniu przekazuję Państwu opracowane druki z prośbą o wybranie i przesłanie właściwego.

Zgodnie z przepisem art. 31 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe[3]  jeżeli liczba  dzieci,  którym  gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze danej gminy, zgłoszonych  podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego  przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole  podstawowej,  publicznej  innej formy wychowania  przedszkolnego,  niepublicznego  przedszkola, o  którym mowa  w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu  zadań  oświatowych, oddziału  przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, przewyższy liczbę miejsc w tym przedszkolu, tym oddziale przedszkolnym lub tej innej formie wychowania przedszkolnego, dyrektor przedszkola lub dyrektor szkoły podstawowej informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej  lub  innej  formy  wychowania  przedszkolnego  wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W tym przypadku wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w publicznej szkole podstawowej albo publiczną inną formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepubliczną inną formę wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, które mogą przyjąć dziecko. Czas pracy wskazanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) innego publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, powinien być zbliżony do czasu pracy odpowiednio przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego, o przyjęcie do których ubiegali się rodzice dziecka.

Natomiast zgodnie z art. 53 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – wysokość dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, obliczona jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:
– prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
– dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym,
ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego, jest pomniejszana o kwotę stanowiącą iloczyn kwoty rocznej w roku, na który jest udzielana dotacja, i liczby dzieci, które w roku bazowym kończą 5 lat lub mniej, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, nieprzyjętych w danym roku szkolnym do publicznej placówki wychowania przedszkolnego lub do niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1, oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o której mowa w art. 19 ust. 1, lub niepublicznej innej formy wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1, którym wójt (burmistrz, prezydent miasta) wbrew obowiązkowi nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe. Pomniejszenie dotacji nie zwalnia gminy z obowiązku zapewnienia warunków do realizacji prawa do korzystania z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 3-5 lat.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty
Dorota Skwarek
Dyrektor Wydziału

 

 

[1] Dz.U. z 2017 r. poz. 2425
[2] rok poprzedzający rok budżetowy – art. 2 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203 z późn. zm.)
[3] Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.

 

Do pobrania:
Informacja o wypełnieniu obowiązku wynikającego z zapisów art. 31 ustawy Prawo oświatowe – Załącznik Nr 1
Informacja o liczbie dzieci, którym wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie wskazał miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego – Załącznik Nr 2