5 lipca 2023

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Kraków, 5 lipca 2023 r.

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych
województwa małopolskiego
oraz
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Małopolski Kurator Oświaty zgodnie z art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900) corocznie do końca lutego podaje do publicznej wiadomości wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i  sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej.

W związku z tworzeniem wykazu zawodów na potrzeby rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zwracam się do Państwa z prośbą o zgłaszanie/rekomendowanie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych adresowanych do uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego, organizowanych w roku szkolnym 2023/2024 z wyjątkiem konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Przez zawody należy rozumieć różne formy współzawodnictwa, np. konkursy, turnieje, zawody sportowe, festiwale, przeglądy, itp.

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych:

1) Organizator

 1. dokonuje zgłoszenia zawodów na adres: zawody.rekrutacja@kuratorium.krakow.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej,
 2. zgłoszeniu podlegają również zawody ujęte w Załączniku Nr 3 do zarządzenia Nr 70/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 października 2022 r.  oraz w Zarządzeniu zmieniającym Nr 9/23 z dnia 23 lutego 2023 r.
 3. w przypadku, gdy zawody przeprowadza więcej niż jeden organizator należy podać nazwę i adres głównego organizatora,
 4. informacje podawane w formularzu, w szczególności nazwa zawodów i zwycięski tytuł muszą być zgodne z ich regulaminem,
 5. wymagane jest wypełnienie wszystkich kolumn formularza.

2) Dyrektor szkoły podstawowej (publicznej i niepublicznej):

 1. rekomenduje zawody za pomocą formularza nr 1 dostępnego w Panelu dyrektora,
 2. zgłasza nowe zawody za pomocą formularza nr 2 dostępnego w Panelu dyrektora.

3) Zgłoszenia/rekomendacje dokonywane są w terminie do 22 września 2023 r.

4) Zgłaszane zawody muszą spełniać wszystkie niżej podane wymagania formalne (dotyczy również zawodów sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe):

 1. zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa (uczestnik, szkoła, rada rodziców nie ponoszą opłat z tytułu wpisowego, za materiały, arkusze konkursowe itp.),
 2. zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły przez podmioty (np. uczelnie wyższe, stowarzyszenia, organizacje, placówki, związki sportowe) prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów, z którymi dyrektor szkoły współpracuje przy organizacji zawodów,
 3. uczniowie biorący udział w zawodach reprezentują swoją szkołę, co oznacza, że zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę,
 4. zakres tematyczny zawodów i /lub zakres aktywności artystycznej, sportowej odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub ją poszerza,
 5. zawody są organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym (z uwzględnieniem  miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) lub wojewódzkim lub krajowym lub międzynarodowym,
 6. regulamin zawodów jest ogólnodostępny (należy podać miejsce publikacji – aktywny link do strony internetowej, na której został zamieszczony),
 7. regulamin zawodów zawiera w szczególności: zasady uczestnictwa, szczebel i liczbę etapów (w tym informację o organizacji etapu szkolnego), sposób wyłaniania zwycięzców i nazwę zwycięskiego tytułu (uzyskanego w zawodach, a nie na  poszczególnych jego etapach).

5) Zgłoszenia niespełniające wymogów formalnych nie podlegają rozpatrzeniu.

6) Zawody spełniające wszystkie wymagania formalne będą podlegać weryfikacji, z uwzględnieniem w szczególności:

 1. zakresu merytorycznych treści i wymaganych umiejętności, zakresu aktywności artystycznej i sportowej wyróżniających dane zawody spośród innych,
 2. powszechności (liczby szkół, które rekomendują/zgłaszają zawody).

7) Małopolski Kurator Oświaty mając na uwadze powyższe decyduje, które z proponowanych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych zostaną zamieszczone w przedmiotowym wykazie. Oznacza to, że zgłoszenie, rekomendowanie zawodów nie jest równoznaczne z wpisaniem proponowanej formy współzawodnictwa  do wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonego przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora Oświaty w tej kwestii jest w pełni autonomiczna.

8) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i będą uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, zostanie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie do 9 października 2023 r.

9) Po tym terminie, ale nie później niż do końca lutego 2024 r. w przedmiotowym wykazie można wprowadzać zmiany, jak stanowi art. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900). W związku z tym kolejna możliwość zgłaszania zawodów będzie w styczniu 2024 r. Szczegółowa informacja w tej sprawie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

10) Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych obowiązujący w procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 zostanie podany w ostatecznej formie przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w terminie do końca lutego 2024 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Osoba zgłaszająca zawody nie będzie informowana pisemnie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu proponowanych zawodów. Umieszczenie ich w wykazie jest równoznaczne z pozytywną decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

Ponadto informuję:

 • osiągnięcia uczniów z województwa małopolskiego uzyskane w zawodach, które nie zostaną ujęte w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nie będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025, co oznacza, że nie będą podlegały przeliczaniu na punkty,
 • objęcie danego konkursu Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty czy też zamieszczenie informacji o konkursie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie nie oznacza i nie może być traktowane jako zapowiedź uzyskania przez zwycięzców konkursu punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.

Równocześnie przypominam, że uczniowie, którzy w roku szkolnym 2019/2020, 2020/2021 uzyskali zwycięski tytuł w zawodach sportowych organizowanych w dyscyplinach sportu ustalonych w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 11/21 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 23 lutego 2021 r. zachowują prawo do uzyskania punktów w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025.

Informacji  w sprawie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych udzielają:

 • Sylwia Gurgacz – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 38,
 • Małgorzata Marecik – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 40,
 • Maria Marzec – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 38,
 • Małgorzata Wesołowska – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 40,
 • Anna Pawlikowska-Wójcicka – st. wizytator Delegatura  Kuratorium Oświaty w Nowym Sączu, tel. 18/540 24 18,
 • Jacek Partyński – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Tarnowie, tel. 14/696 32 58,
 • Jerzy Stodulski – st.wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Nowy Targu, tel. 18/269 14 08,
 • Honorata Nowak-Kolec – st. wizytator Delegatura Kuratorium Oświaty w Wadowicach, tel. 33/873 14 98,
 • Katarzyna Dębska – st. specjalista ds. oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie, tel. 12/448 11 54  /sprawy dotyczące konkursów przedmiotowych i tematycznych/.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy dla organizatora zawodów
Data: 2023-07-05, rozmiar: 17 KB