29 marca 2017

Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący składania wniosków do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
województwa małopolskiego

Od dnia 1 marca 2017 r., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły1 tylko w przypadku jeżeli:

  1. ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
  2. nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki, może po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlany komunikat dyrektor szkoły może wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela;
  2. komunikat z prośbą o złożenie wniosku o udzielenie informacji z CROD wraz z łączem do odpowiedniej usługi na e-PUAP i linkiem do wniosku, który można wysłać po wypełnieniu w postaci papierowej – jeżeli wpisany numer znajduje się w bazie PESEL CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO można napisać do Centrum Informatycznego Edukacji strefa@cie.men.gov.pl lub zadzwonić na infolinię (22) 11 65 100.


1 Ilekroć w piśmie mowa jest o szkole należy rozumieć przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły.