31 marca 2017

Informacja dotycząca opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli

Kraków, 31 marca 2017 r.


Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie, Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i publicznych przedszkoli
Województwa Małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

kolejnym etapem realizacji  wdrażania reformy edukacji jest przygotowanie organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018. Nie później niż do 22 maja 2017 r. wydane zostaną opinie Małopolskiego Kuratora Oświaty dotyczące arkuszy organizacji. Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Krakowie, którzy będą działać w tym zakresie w imieniu Małopolskiego Kuratora Oświaty, są zobowiązani do współpracy z Państwem tak, aby proces przygotowywania arkuszy organizacji oraz ich opiniowania przebiegał sprawnie i umożliwił zgodne z przepisami prawa przygotowanie pracy w najbliższym roku szkolnym.

W tym celu proszę o przestrzeganie niniejszych zasad, które umożliwią wspólną realizację tego zadania:

I. Proszę o dostarczanie do Kuratorium Oświaty w Krakowie lub właściwych Delegatur dwóch egzemplarzy arkusza organizacji. Po wydaniu opinii – jeden zostanie przekazany do organu prowadzącego, drugi pozostaje w aktach sprawy.

II. Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

 1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych klas.
 2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
 3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
 4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

W załącznikach nr 1. i nr 2. do niniejszego pisma znajdą Państwo szczegółową informację dotyczącą zakresu informacji, które należy dołączyć dodatkowo do arkuszy organizacji szkół i przedszkoli przekazywanych do Kuratorium Oświaty w Krakowie.

III. Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwić ocenę:

 1. liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy;
 2. realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego;

IV. Przy opracowywaniu arkusza organizacji szkoły należy przestrzegać:

 1. przydzielania zajęć nauczycielom zgodnie z posiadanymi i udokumentowanymi kwalifikacjami do prowadzenia danych zajęć;
 2. przydzielania liczby godzin ponadwymiarowych z naturalnego przekroczenia wynikającego ze szkolnych planów nauczania.

V. Zwracam uwagę, że zgodnie z zapisem art. 323 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w przypadku szkoły, do której odpowiednio z dniem 1 września 2017 r., z dniem 1 września 2018 r. albo z dniem 1 września 2019 r. zostanie włączone gimnazjum, arkusz organizacji ośmioletniej szkoły podstawowej odpowiednio na rok szkolny 2017/2018, 2018/2019 albo 2019/2020 opracowuje dyrektor tej szkoły we współpracy z dyrektorem dotychczasowego gimnazjum.

W naszej opinii – w proces wyrażania opinii Rady Pedagogicznej o projekcie arkusza organizacji szkoły, w którą  będzie włączone gimnazjum, winna być zaangażowana również społeczność nauczycielska gimnazjum. Wspólne zebranie dwóch rad pedagogicznych pozwoliłoby poznać stanowiska nauczycieli obydwu szkół w kwestii projektowanych rozwiązań.

Będziemy również zamieszczać na naszej stronie internetowej wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2017/2018.

 

Załączniki:

 1. Zakres informacji  dołączonych do  arkusza organizacji szkoły lub przedszkola;
 2. Wzór imiennego wykazu nauczycieli przewidywanych do zatrudnienia w roku szkolnym 2017/2018 (…);
 3. Harmonogram sporządzania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli na rok szkolny 2017/2018.

Załączniki

zał. 1 zakres informacji
Data: 2017-03-31, rozmiar: 20 KB
zal.-2-kadry
Data: 2017-04-07, rozmiar: 21 KB