10 listopada 2023

Międzynarodowe Badanie Nauczania i Uczenia się – IV edycja TALIS

Szanowni Państwo

Dyrektorzy szkół podstawowych

Małopolski

 

W marcu 2024 r. rozpocznie się kolejna, czwarta edycja Międzynarodowego Badania Nauczania i Uczenia się (Teaching and Learning International Survey TALIS).

TALIS to największy na świecie program badawczy poświęcony zawodowi nauczyciela, pracy w szkole, organizacji oraz uwarunkowaniom nauczania i uczenia się. W tej edycji badania uczestniczy 50 krajów. Organizatorem TALIS jest Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w Polsce realizować je będzie Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W Polsce badanie TALIS będzie realizowane wśród dyrektorów szkół podstawowych i nauczycieli klas V-VIII. Została wylosowana reprezentatywna próba 280 placówek ze wszystkich województw w Polsce.

Harmonogram

  • IBE nawiąże kontakt ze szkołami w listopadzie 2023 r.,
  • w marcu i kwietniu 2024 r. dyrektorzy wylosowanych szkół oraz wylosowani nauczyciele zostaną poproszeni o wypełnienie ankiety on-line.

Badanie nie obciąża organizacyjnie szkoły i nie zakłóca procesu dydaktycznego. Nie spowoduje również żadnych reperkusji wobec szkół, bowiem:

  • zebrane dane są poufne, a wyniki anonimizowane;
  • wyniki badania są opracowywane i prezentowane w postaci zbiorczych zestawień na poziomie ogólnokrajowym i międzynarodowym, bez możliwości identyfikacji nauczycieli, dyrektorów, szkół, miejscowości i województw;
  • organizatorzy badania nie udostępniają żadnym podmiotom listy szkół i respondentów biorących udział w badaniu;
  • badanie prowadzone jest w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych;
  • wyniki badania nie mogą służyć do oceny pracy szkół, dyrektorów, nauczycieli

Wyniki badania mogą zostać wykorzystane do doskonalenia pracy szkoły.

Należy również podkreślić, że tylko uczestnictwo wszystkich wylosowanych placówek i respondentów gwarantuje wiarygodność i reprezentatywność wyników badania. Odmowy mogą skutkować wykluczeniem Polski z porównań międzynarodowych.

Szersze informacje o badaniu są dostępne na stronie www.talis.ibe.edu.pl. Pytania należy kierować na adres e-mail:  talis2024@ibe.edu.pl.

Uprzejmie prosimy dyrektorów wylosowanych szkół i wylosowanych nauczycieli o udział  w badaniu.