14 września 2023

Nabór wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o naborze wniosków w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej Część 2) Fundusz Ekologii.
Nabór wniosków skierowany jest do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną i zgodnie z art. 33 Kodeksu cywilnego stosuje się do nich przepisy o osobach prawnych, prowadzących publiczną lub niepubliczną szkołę podstawową lub ponadpodstawową.
Zgodnie z Programem finansowaniu podlegają działania podnoszące poziom świadomości ekologicznej, mające na celu upowszechnianie wiedzy, aktywizację społeczną, budowanie społeczeństwa obywatelskiego i kształtowanie postaw proekologicznych dzieci i młodzieży, bezpośrednio i pośrednio trafiające do odbiorcy.

Rodzaje przedsięwzięć podlegające finansowaniu to w szczególności:
a. wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje, pikniki),
b. zajęcia stacjonarne i terenowe,
c. materiały niezbędne do przeprowadzenia działań edukacyjnych,
d. konkursy i olimpiady ekologiczne,
e. kampanie edukacyjne,
f. działania informacyjno – promocyjne (nie więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych)
g. catering (nie więcej niż 1 000 zł).
Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dotację w wysokości do 8 000 zł.
Budżet przeznaczony na nabór wniosków wynosi 1 000 000 zł.

Nabór dotyczy przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej realizowanych w 2023 roku na
terenie województwa małopolskiego.  Obligatoryjną grupą odbiorców są dzieci i młodzież z terenu województwa małopolskiego. Działania mogą być skierowane również do pozostałych mieszkańców.
Nabór wniosków trwa od 12.07.2023 r. do wyczerpania środków.

Informacja o naborze oraz niezbędna dokumentacja znajduje się na stronie internetowej Funduszu