24 lutego 2017

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek o nadanie Orderu, Krzyża Zasługi (formularz nr 1),
 2. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2),

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

według „Kalendarza składania wniosków o odznaczenia państwowe i resortowe oraz nagrody” ustalonym na dany rok szkolny i zamieszczonym na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Nauczyciele/Nagrody i odznaczenia”.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz – tel. 12/448 11 28
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista

V. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2018, poz.  400 ze zm.);
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, ze zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji  o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2015, poz. 1025 ze zm.).

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

 1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej  i publicznej,
 2. szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 3. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną  twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 4. wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Krzyż Zasługi może być nadany także za:

 • ofiarną działalność publiczną,
 • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

I stopień   –  Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień  –  Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień –  Brązowy Krzyż Zasługi.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata, odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.

VI. Informacje dodatkowe:

Sporządzający wniosek winien zapoznać kandydata do odznaczenia z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowie, zamieszczoną na stronie Kuratorium w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie / Nagrody i odznaczenia.

 1. Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosków pod względem merytorycznym i formalnym ponosi jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek.
 2. Wniosek należy sporządzić na obowiązującym formularzu, na jednej kartce dwustronnie drukowanej. We wniosku nie należy zmieniać szerokości rubryk ani rozmiaru rubryk (wielkość czcionki minimum 10).
 3. Należy przestrzegać, aby dane osobowe zawarte we wniosku (rubryki 1 – 9) odpowiadały danym zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, imienia lub imion kandydata, imienia i nazwiska rodowego matki. Dane osobowe kandydata należy podać na podstawie dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi osobowymi w wymienionych dokumentach wniosek pozostanie bez rozpatrzenia z adnotacją, iż zawiera błąd formalny.
 4. Sporządzający wniosek wypełnia rubryki od 1 do 19 z wyjątkiem rubryki 16;
  • w rubryce nr 12, w przypadku mężczyzn oraz kobiet, które nie zmieniały nazwiska należy wpisać nazwisko rodowe;
  • w rubryce nr 13 należy wpisać „tak” w przypadku pełnienia przez kandydata do odznaczenia funkcji posła lub senatora, w pozostałych przypadkach należy wpisać „nie”;
  • w rubryce nr 15 należy wpisać wyłącznie nadane odznaczenia państwowe określone w ww. ustawie o orderach i odznaczeniach np. nadany krzyż zasługi lub  medal za długoletnią służbę;
  • w rubryce nr 17 należy wpisać przyznane inne odznaczenia, odznaki i wyróżnienia  np. Medal KEN, nagroda Ministra Edukacji Narodowej, złota odznaka PCK;
 5. Pozostałe rubryki organ sporządzający wniosek pozostawia nie wypełnione, ponieważ:
  • rubrykę nr 20 – wypełnia organ uprawniony do wystąpienia do Prezydenta RP (tj. Minister Edukacji Narodowej);
  • rubrykę nr 21 wypełnia organ uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji Narodowej (tj. Małopolski Kurator Oświaty).
 6. Order i Krzyż Zasługi nie są odznaczeniami za pracę zawodową. W uzasadnieniu winny znaleźć się informacje o podjętych działaniach wykraczających poza obowiązki służbowe i efektach jakie one przyniosły. Dokonania kandydata winny być adekwatne do klasy wnioskowanego odznaczenia i mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego odznaczenia, dlatego winny być umiejscowione  w czasie. W przypadku gdy kandydatem do odznaczenia jest nauczyciel należy zamieścić informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 7. We wniosku należy również podać nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządzała wniosek. Osobą tą jest kierownik jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek.
 8. Sporządzający wniosek wypełnia również „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” w punktach od 1 do 11 oraz 12.1. Podmiot sporządzający wniosek nie kieruje „Zapytania … „ do Krajowego Rejestru Karnego. Nie wpisuje daty, nie podpisuje i nie stempluje „Zapytania…”. „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” kieruje do Krajowego Rejestru Karnego organ uprawniony do występowania z wnioskiem o nadanie odznaczenia do Prezydenta RP tj. Minister Edukacji Narodowej.Wypełniony druk „Zapytania …” według ww. wskazówek należy dołączyć do wniosku przekazywanego do Kuratorium Oświaty w Krakowie, nie należy zszywać go z wnioskiem.
 9. Sporządzający wnioski otrzymają pisemną informację o sposobie ich rozpatrzenia przez Małopolskiego Kuratora Oświaty.
 10. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu odznaczenia podejmuje Prezydent RP.
 11. Osoby, którym zostaną nadane odznaczenia otrzymają zaproszenie na spotkanie, podczas którego zostaną wręczone przyznane odznaczenia.

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o nadanie Orderu lub Krzyża Zasługi
Formularz nr 2 – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie