28 października 2020

ODZNACZENIA PAŃSTWOWE – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Pismo przewodnie zawierające imię i nazwisko kandydata do Orderu lub Krzyża Zasługi podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek,
 2. Wniosek o nadanie Orderu, Krzyża Zasługi (formularz nr 1),
 3. Zapytanie o udzielenie informacji o osobie (formularz nr 2),

II. Miejsce złożenia dokumentów:

Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria – Dziennik Podawczy)

III. Termin składania wniosków:

według „Terminarza składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody” ustalonego na dany rok szkolny i zamieszczonego na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce „Sprawy załatwiane w urzędzie/Nagrody i odznaczenia.

IV. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz

Monika Kwiatkowska – straszy specjalista ds. oświaty – tel. 12/448-11-30

Dyrektor Wydziału – Marta Rogozińska-Owsiak

V. Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. 2023, poz.  2053);
 2. rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. Nr 277, poz. 2743, ze zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie udzielania informacji  o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. 2015, poz. 1025 ze zm.).

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski jest nadawany osobom, które zasłużyły się Polsce zwłaszcza poprzez:

 1. wybitne osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności państwowej  i publicznej,
 2. szczególne zasługi dla umacniania suwerenności i obronności kraju,
 3. szczególne zasługi dla rozwoju gospodarki narodowej, służby publicznej oraz wybitną  twórczość naukową, literacką i artystyczną,
 4. wybitne zasługi dla rozwoju współpracy Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i narodami.

Krzyż Zasługi jest nagrodą dla osób, które położyły zasługi dla Państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść Państwu lub obywatelom.

Krzyż Zasługi może być nadany także za:

 • ofiarną działalność publiczną,
 • ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną.

Krzyż Zasługi dzieli się na trzy stopnie:

I stopień   –  Złoty Krzyż Zasługi,
II stopień  –  Srebrny Krzyż Zasługi,
III stopień –  Brązowy Krzyż Zasługi.

Krzyż Zasługi tego samego stopnia może być nadany tej samej osobie dwukrotnie.

Przed nadaniem Krzyża Zasługi wyższego stopnia powinny upłynąć co najmniej 3 lata, odstępstwo od tej zasady jest dopuszczalne wyjątkowo.

VI. Informacje dodatkowe:

Sporządzający wniosek winien zapoznać kandydata do odznaczenia z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Kuratorium Oświaty w Krakowie, zamieszczoną na stronie Kuratorium w zakładce Sprawy załatwiane w urzędzie / Nagrody i odznaczenia.

 1. Wnioski o nadanie Orderu lub odznaczenia Krzyża Zasługi składają do Małopolskiego Kuratora Oświaty:
  • dyrektorzy szkół/placówek – dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły lub placówki;
  • organy prowadzące – dla dyrektorów szkół/placówek.
 2. Wnioski należy przesłać z pismem przewodnim zawierającym imię i nazwisko kandydata do odznaczenia podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wniosek.
 3. Odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie wniosków pod względem merytorycznym i formalnym ponosi jednostka organizacyjna sporządzająca wniosek.
 4. Wnioski należy uzupełnić komputerowo na obowiązującym formularzu, na jednej kartce dwustronnie drukowanej. We wniosku nie należy zmieniać szerokości rubryk ani rozmiaru rubryk (wielkość czcionki minimum 10).
 5. Należy przestrzegać, aby dane osobowe zawarte we wniosku (rubryki 1 – 9) odpowiadały danym zawartym w „Zapytaniu o udzielenie informacji o osobie” – dotyczy to m.in. numeru PESEL, pisowni nazwisk, w tym przybranych, imienia lub imion kandydata, imienia i nazwiska rodowego matki. Dane osobowe kandydata należy podać na podstawie dokumentu stwierdzającego jego tożsamość. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między danymi osobowymi w wymienionych dokumentach wniosek pozostanie bez rozpatrzenia z adnotacją, iż zawiera błąd formalny.
 6. Sporządzający wniosek wypełnia rubryki od 1 do 19 z wyjątkiem rubryki 16;
  • w rubryce nr 12, w przypadku mężczyzn oraz kobiet, które nie zmieniały nazwiska należy wpisać nazwisko rodowe;
  • w rubryce nr 13 należy wpisać „tak” w przypadku pełnienia przez kandydata do odznaczenia funkcji posła lub senatora, w pozostałych przypadkach należy wpisać „nie”;
  • w rubryce nr 15 należy wpisać wyłącznie nadane odznaczenia państwowe określone w ww. ustawie o orderach i odznaczeniach np. nadany krzyż zasługi lub  medal za długoletnią służbę;
  • w rubryce nr 17 należy wpisać przyznane inne odznaczenia, odznaki i wyróżnienia  np. Medal KEN, nagroda Ministra Edukacji i Nauki złota odznaka PCK itp;
  • uzasadnienie wniosku musi być podpisane przez wnioskodawcę, dlatego wnioskodawca pod rubryką nr 18 winien zamieścić podpis i swoją imienną pieczątkę oraz pieczęć organu sporządzającego wniosek;
  • rubrykę nr 19 uzupełnia wnioskodawca;
  • w rubryce nr 20 jednostka sporządzająca wniosek wpisuje nazwę klasy orderu lub stopnia odznaczenia np. Złoty Krzyż Zasługi. Nie zamieszcza: daty, pieczęci, podpisu wnioskodawcy.
 7. Jednostka sporządzająca wniosek pozostawia nie wypełnioną rubrykę nr 21 – ponieważ wypełnia ją organ uprawniony do wystąpienia z wnioskiem do Ministra Edukacji i Nauki tj. Małopolski Kurator Oświaty.
 8. Order i Krzyż Zasługi nie są odznaczeniami za pracę zawodową. W uzasadnieniu winny znaleźć się informacje o podjętych działaniach wykraczających poza obowiązki służbowe i efektach jakie one przyniosły. Dokonania kandydata winny być adekwatne do klasy wnioskowanego odznaczenia i mające miejsce po otrzymaniu ostatnio nadanego odznaczenia, dlatego winny być umiejscowione  w czasie. W przypadku gdy kandydatem do odznaczenia jest nauczyciel należy zamieścić informację o uzyskaniu przez kandydata pozytywnej opinii rady pedagogicznej.
 9. We wniosku należy również podać nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządzała wniosek. Osobą tą jest kierownik jednostki organizacyjnej sporządzającej wniosek.
 10. Sporządzający wniosek wypełnia również „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” w punktach od 1 do 11 oraz 12.1. Podmiot sporządzający wniosek nie kieruje „Zapytania … „ do Krajowego Rejestru Karnego, nie podpisuje i nie stempluje „Zapytania…”.„Zapytanie o udzielenie informacji o osobie” kieruje do Krajowego Rejestru Karnego organ uprawniony do występowania z wnioskiem o nadanie odznaczenia do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Organem tym jest Minister Edukacji i Nauki dlatego w „ Zapytaniu….”  należy wpisać nazwę i adres podmiotu kierującego tj. Ministerstwa Edukacji i Nauki, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa. Uzupełniony pismem komputerowym formularz „Zapytanie …” należy dołączyć do wniosku przekazywanego do Kuratorium Oświaty w Krakowie, nie należy zszywać go z wnioskiem
 11. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu odznaczenia podejmuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Osoby, którym zostaną nadane odznaczenia otrzymają pisemne imienne zaproszenia na spotkanie organizowane w miesiącu październiku lub listopadzie przez Kuratorium Oświaty w Krakowie, podczas którego zostaną wręczone przyznane odznaczenia

Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o nadanie Orderu lub Krzyża Zasługi
Formularz nr 2 – Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Formularz nr 3 – zapytanie o udzielenie informacji o osobie – sposób wypełniania

Treść wypełniania obowiązku informacyjnego