5 czerwca 2017

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

Kraków, dnia 5 czerwca 2017r.

SEPZ-II.3146.3.28.2017.SY

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r.

Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.

Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, którym przyznano dotacje na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 r. zobowiązane są do dostarczenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z przyznaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

Umowy będą podpisywane od dnia 20 czerwca 2017 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, pokój nr 247 (II piętro), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Alicja Szydlak – tel.12/448-11-18.

Tabela – Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

 

Małopolski Kurator Oświaty

Barbara Nowak