23 maja 2022

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022r. z terenu województwa małopolskiego

Kraków, dnia 23 maja 2022 r.

WO-II.3146.3.21.2022.SY

 

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego
w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2022 r.
z terenu województwa małopolskiego

 

Szczegółowy wykaz podmiotów i przyznanych im kwot dotacji zawiera załączona tabela.

Organizacje, podmioty i jednostki organizacyjne określone w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, którym  przyznano  dotacje  na  dofinansowanie  wypoczynku  letniego  dzieci  i młodzieży  szkolnej   w 2022 r. z terenu województwa małopolskiego zobowiązane są do dostarczenia:

  • zaktualizowanego kosztorysu zadania, zgodnie z przyznaną dotacją (najpóźniej dzień przed podpisaniem umowy),
  • potwierdzenia zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora.

Umowy będą podpisywane od dnia 10 czerwca 2022 roku w Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Mazowiecka 25, pokój nr 307 (III piętro), po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu.

Informacji w przedmiotowej sprawie udziela pani Alicja Szydlak – tel.12/448-11-18.

 

                                                                                                                 Małopolski Kurator Oświaty

                                                                                                                            Barbara Nowak

Tabela – Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert