15 lutego 2018

PILNE! Dotacja przedszkolna 2018 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, dnia 15 lutego 2018 r.

WO-II.3146.2.1.2018.SN

 

Państwo
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin
Starostowie Powiatów: Bocheńskiego i Nowotarskiego

Zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, jednostka samorządu terytorialnego otrzymuje dotację celową z budżetu państwa, która może być wykorzystana wyłącznie na dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tych zadań.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej (w roku 2018 jest to kwota 1 370 zł – art. 109 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) oraz liczby uczniów, którzy w roku bazowym (roku poprzedzającym rok budżetowy) kończą 5 lat lub mniej, w placówkach wychowania przedszkolnego:

 • prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • dla których jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym

ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.

Wypełniając zapisy art. 53 ust. 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych w związku z zapisami § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425), Minister Edukacji Narodowej dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2018 (wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2018 r. przedstawia załącznik nr 3 do niniejszego pisma). 

W związku z koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o pilne przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji  w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:

 • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
 • rozdział 80104 – Przedszkola,
 • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
 • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
 • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabele stanowiące załącznik nr 1 i 2 do  niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2018 r. do godz. 1200:

 • pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl (skan dokumentu)
 • pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.

 

Uwaga:

Zmiany prawa oświatowego dotyczyły m.in. kwestii naliczania dotacji:

dotacja naliczana jest z budżetu państwa dla danej jednostki samorządu terytorialnego według organu rejestrującego oraz organu prowadzącego (w przypadku prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego przez daną jednostkę samorządu terytorialnego), a nie według położenia przedszkola.

Dotacja została zatem udzielona również powiatom: bocheńskiemu i nowotarskiemu, a miastom Kraków, Tarnów oraz Nowy Sącz podzielono dotację – częściowo dla gminy częściowo dla miasta na prawach powiatu.

 

Z up. Małopolskiego Kuratora Oświaty

Wanda Brześcińska
Dyrektor Wydziału

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Tabela (gminy)
 2. Załącznik nr 2 – Tabela (powiaty/miasta na prawach powiatu)
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2018 rok