8 kwietnia 2020

PILNE! Dotacja przedszkolna 2020 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, dnia 7 kwietnia 2020 r.

WO-II.3146.2.2.2020.SN


Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin


Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 17 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. poz. 2425), Minister Edukacji Narodowej dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2020 (wykaz kwot dotacji przedszkolnej przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego pisma). 

W związku z przekroczeniem maksymalnego limitu wydatków na dotację celową w roku 2020, zastosowany został mechanizm zmniejszający kwotę roczną dotacji o którym mowa w art. 110 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych. Mechanizm ten polega na tym, że w przypadku gdy łączne wydatki budżetu państwa planowane na dotację, powodowałyby zagrożenie przekroczenia limitu wydatków w danym roku budżetowym, do wyliczenia dotacji ustala się skorygowaną kwotę roczną równą, zaokrąglonemu w dół do pełnych groszy, ilorazowi limitu wydatków na dany rok budżetowy oraz liczby uczniów przyjętych do obliczenia wysokości dotacji. W związku z powyższym kwota roczna została obniżona z 1437 zł do 1434,58 zł, tj. o 2,42 zł, czyli o 0,17%.

Podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostki samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy część gminną i powiatową. Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaokrąglone do pełnych złotych.

Zatem, w związku z pilną koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji  w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabelę stanowiącą załącznik nr 2 do  niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r. do godz. 1200:

  • pocztą elektroniczną na adres: marta.wadowska@kuratorium.krakow.pl i pocztą tradycyjną na adres: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków
    lub
  • w wersji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Załączniki:

1. załącznik nr 1 – wykaz kwot dotacji przedszkolnej przewidzianych na 2020 r.

2. załącznik nr 2 – tabela