9 kwietnia 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji [1] zmieniającego rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, wprowadzającego zmiany w zakresie prac domowych polegające na:

  1. niezadawaniu przez nauczycieli uczących w klasach I–III szkoły podstawowej pisemnych (z wyłączeniem ćwiczeń rozwijających motorykę małą) i praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania przez ucznia w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych;
  2. braku obowiązku wykonania przez uczniów klas IV–VIII szkoły podstawowej pisemnych i praktyczno-technicznych prac domowych zadawanych przez nauczyciela do wykonania w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych oraz nieocenianiu wykonania albo niewykonania tej pracy domowej przez ucznia,

informujemy, o możliwości skorzystania z opublikowanych 3 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej materiałów informacyjnych.

Zawierają one relację z konferencji prasowej z udziałem Pani Barbary Nowackiej, Minister Edukacji, oraz dwa załączniki:

  • Informator dla nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej;
  • Informator dla nauczycieli klas IV-VIII szkoły podstawowej.

Materiały te można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zmiany wprowadzone ww. rozporządzeniem weszły w życie w z dniem 1 kwietnia 2024 r. i dotyczą tylko publicznych szkół podstawowych.

[1] Publikacja: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 22 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. poz. 438).