7 lutego 2024

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – moduł 3

Szanowni Państwo,

w związku z publikacją rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków (Dz. U. z 2024 r. poz. 91) informujemy o podstawowych założeniach ww. Programu.

Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.
Ze wsparcia w programie wyłączone są szkoły, w których dofinansowano realizację zadań na podstawie modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości:

  1. 80.000,00 zł – na doposażenie i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni) oraz doposażenie stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują tak aby mogły zostać uruchomione lub stworzenie nowych stołówek szkolnych;
  2. 25.000,00 zł – na adaptację i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Przewidziany jest obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20 % środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie.

W myśl cytowanego wyżej rozporządzenia, wydatki ponoszone z dotacji na zadania związane z realizacją Programu muszą stanowić wydatki bieżące organów prowadzących szkoły, a zatem nie mogą być środkami inwestycyjnymi.

Zgodnie z procedurą Programu, termin przekazywania przez szkoły wymaganych danych do organu prowadzącego upływa 15 kwietnia 2024 r., natomiast składania wniosków organów prowadzących do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły objętej wnioskiem 30 kwietnia 2024 r.

Jednocześnie informuję, że szczegółowe informacje dotyczące modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028, w tym aktualne informacje o programie (m.in. dokument programowe, wzory wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i wskaźniki na 2024 r. wyliczone dla każdej jednostki samorządu terytorialnego), dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dodatkowych informacji dotyczących realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028 udzielają pracownicy Wydziału Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:

  • Agnieszka Mikulska – tel.: 12 39 21 350,
  • Patrycja de Junosza Załuska – tel.: 12 39 21 427.