7 lutego 2024

PILNE! Dotacja przedszkolna 2024 – klasyfikacja budżetowa przewidywanego wydatkowania środków

Kraków, 7 lutego 2024 r.

WO-II.3146.2.2.2024.SN

 

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Małopolskiego
Starostowie Powiatów: bocheńskiego, brzeskiego, gorlickiego, miechowskiego i nowotarskiego
Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie Małopolskich Gmin

 

Zgodnie z zapisami art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1400 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 2703), Minister Edukacji dokonał podziału środków budżetu państwa przeznaczonych na dotację celową w roku 2024.

Wykaz kwot dotacji przedszkolnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego pisma.

Wysokość dotacji dla danej jednostki samorządu terytorialnego obliczona została jako iloczyn kwoty rocznej – tj. w roku 2024 – 3 968,81 zł, ustalonej zgodnie z zapisami art. 27 ustawy z dnia 16 stycznia 2024 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 (Dz.U. poz. 123) oraz liczby uczniów w wieku do lat 5 w placówkach wychowania przedszkolnego: prowadzonych przez tę jednostkę samorządu terytorialnego oraz dla których ta jednostka samorządu terytorialnego jest organem rejestrującym, ustalonej na podstawie danych systemu informacji oświatowej, według stanu na dzień 30 września 2023 roku[1], pomniejszonej, w przypadku gmin, o liczbę dzieci nieprzyjętych do placówki wychowania przedszkolnego.

Zgodnie  z art. 27  ustawy o  szczególnych  rozwiązaniach  służących realizacji  ustawy  budżetowej  na rok 2024, kwotę  roczną dotacji w roku 2024, ustala się jako zaokrąglony w  dół do  pełnych groszy, iloraz  limitu  wydatków na  ten  rok  budżetowy, określonego  w  art. 110  ust. 1  pkt 7 ustawy o  finansowaniu  zadań  oświatowych,  oraz liczby  uczniów  przyjętych  do obliczenia  wysokości  dotacji.  Kwota roczna na rok  2024 (3 968,81 zł)  rośnie  w stosunku  do  kwoty  w  2023  roku (1 607,35 zł) o  2 361,46 zł tj.  o 147%.

Kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały zaokrąglone do pełnych złotych. Podział dotacji w przypadku miast na prawach powiatu został dokonany łącznie dla części gminnej i powiatowej. Do decyzji jednostek samorządu terytorialnego pozostaje sposób podziału kwoty pomiędzy częścią gminną i powiatową.

W związku z pilną koniecznością wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o zwiększenie wydatków w części budżetu państwa będącej w dyspozycji Wojewody Małopolskiego bardzo proszę o przekazanie informacji o klasyfikacji budżetowej przewidywanego wydatkowania naliczonej dotacji w podziale na poszczególne rozdziały klasyfikacji budżetowej tj.:

  • rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
  • rozdział 80104 – Przedszkola,
  • rozdział 80105 – Przedszkola specjalne,
  • rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego,
  • rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Do przekazania powyższych informacji proszę wykorzystać tabelę stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego pisma. Informację proszę przekazać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2024 r. do godz. 1200:

  • w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

p.o. Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

 

[1] Raport wygenerowany 2 lutego 2024 r. (z uwzględnieniem korekt wprowadzonych do 1 lutego 2024 r.)

Załączniki