21 maja 2024

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2024/2025

Kraków,  20 maja 2024 r.

PZ-II.5750.2.2024.PC

 

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
województwa małopolskiego

 

Uprzejmie informuję, że wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty w terminie do 10  lipca 2024 r.

W przypadku niewytypowania kandydata do stypendium, dyrektor szkoły obowiązkowo przesyła do Kuratorium Oświaty w Krakowie, również w terminie do 10 lipca 2024 r., informację  z  podaniem przyczyny braku kandydata do stypendium.

Proszę o wnikliwe przeprowadzenie procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów przestrzegając następujących  zasad:

  1. Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski lub komisja, o której mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
  2. Wnioski o  przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się Radzie Szkoły – w przypadku, gdy Rada Szkoły nie została powołana, Radzie Pedagogicznej. Rada Szkoły/Rada Pedagogiczna po wnikliwym przeanalizowaniu kryteriów określonych w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, zatwierdza  kandydata.
  3. Kandydata do stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  4. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty, stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Do wniosku należy dołączyć: oświadczenie o numerze konta bankowego oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku o przyznanie stypendium, w celu publikacji na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w  Krakowie imienia i nazwiska stypendysty oraz nazwy i siedziby szkoły. Brak zgody nie wpływa na procedurę rozpatrywania wniosku.

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio w Kuratorium Oświaty w Krakowie lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Kuratorium Oświaty, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków, w terminie do 10 lipca 2024 r.

 Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów winny być wypełnione wyłącznie pismem komputerowym.

Sprawy związane ze stypendium Prezesa Rady Ministrów koordynuje Ewa Piwowarczyk, starszy specjalista w Wydziale Pragmatyki Zawodowej  Kuratorium Oświaty w  Krakowie, tel. 12 448 11 28, e-mail: ewa.piwowarczyk@kuratorium.krakow.pl

 

Podstawa prawna:
1. rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890 ze zm.),
2. art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 750.),
3. ustawa z dnia 22 listopada 2018 o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.)

 

Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

 

Załączniki

Wniosek - liceum ogólnokształcące
Data: 2024-05-21, rozmiar: 49 KB
Wniosek - technikum, szkoła branżowa II st.
Data: 2024-05-21, rozmiar: 49 KB
Oświadczenie o numerze konta bankowego
Data: 2024-05-21, rozmiar: 45 KB
Treść wypełniania obowiązku informacyjnego
Data: 2024-05-21, rozmiar: 23 KB