14 czerwca 2017

Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 roku

Kraków, dnia 14 czerwca 2017 r.

SEPZ-II.272.6.2017.MT

 

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie i Wójtowie Gmin
województwa małopolskiego

 

W nawiązaniu do pisma SEPZ-II.272.6.2017.MT z dnia 26 maja 2017 r. informuję, że w wyniku rozstrzygnięcia postępowania  o udzielenie  zamówienia  publicznego  zostali wyłonieni  wykonawcy  na  zorganizowanie  wypoczynku  letniego  dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

Przekazane wykazy dzieci zostały przyporządkowane każdemu organizatorowi.

W związku z tym uprzejmie proszę o:

  • zapoznanie się z załączoną tabelą dotyczącą organizatorów, miejsc i terminów wypoczynku dla dzieci z każdej gminy,
  • skontaktowanie się z odpowiednim organizatorem w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat pobytu dzieci na kolonii oraz przekazanie ich rodzicom dzieci,
  • skompletowanie i przesłanie do właściwego dla gminy organizatora wypełnionych kart kwalifikacyjnych uczestników wypoczynku.

Informacje w powyższej sprawie można uzyskać w Kuratorium Oświaty w Krakowie pod numerami telefonów:
12 448 11 18, 12 448 11 26.

W związku z unieważnieniem części postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i koniecznością przeprowadzenia kolejnego postępowania gminy powiatów: bocheńskiego i brzeskiego oraz miasta: Kraków i Tarnów o wyłonionych wykonawcach na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego zostaną powiadomione w późniejszym terminie.

 

Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

 

Tabela: “Podział dzieci z poszczególnych gmin województwa małopolskiego, które skorzystają w roku 2017 z wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”