14 czerwca 2017

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych na usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2017 r.

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 – formularz oferty

Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania

Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej …

Załącznik nr 5 – wykaz osób, skierowanych do realizacji zamówienia publicznego

Załącznik nr 6 – wzór umowy