Listopad 2019

27 listopada 2019

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

25 listopada 2019

Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące przygotowania do działań w ekstremalnych warunkach zimowych

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zebrał się dzisiaj w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, aby omówić przygotowania do działań w ekstremalnych warunkach zimowych. Chociaż utrzymująca się w ostatnich dniach aura jest sprzyjająca, nie można zapominać, że stoimy w przededniu zimy. Posiedzeniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

25 listopada 2019

Pilne! Nowa funkcjonalność w systemie bazy wypoczynku

Szanowni Państwo   Informujemy, że w związku ze zmianami przepisów dotyczących możliwości podpisywania przez obywateli dokumentów elektronicznie, Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło stosowne działania i dostosowało system bazy wypoczynku wprowadzając, oprócz kwalifikowanego podpisu elektronicznego, nową funkcjonalność, umożliwiając obywatelom podpisywanie zgłoszeń wypoczynku również „potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP”.

25 listopada 2019

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu

25 listopada 2019

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w pomieszczeniach użytkowanych przez Delegaturę Kuratorium Oświaty w Wadowicach”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego

18 listopada 2019

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnianie warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – wykaz wykonanych usług