10 stycznia 2024

AKTUALIZACJA Komunikatu Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025

Kraków, 10 stycznia 2024 r.

Organizatorzy
zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych
działający na terenie szkół podstawowych
województwa małopolskiego
oraz
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do komunikatu 1) Małopolskiego Kuratora Oświaty z 5 lipca 2023 r. dotyczącego wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2024/2025 informuję o kolejnej możliwości dokonania zgłoszenia zawodów do przedmiotowego wykazu w terminie do 9 lutego 2024 r.

Zgłoszeniu nie podlegają zawody ujęte w Załączniku Nr 3 do zarządzenia nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r.2)

Zgłoszenia zawodów dokonuje organizator zawodów lub dyrektor szkoły podstawowej na adres: aneks.zawody@kuratorium.krakow.pl za pomocą formularza zamieszczonego poniżej.

Równocześnie przypominam wymagania formalne, które muszą spełniać zgłaszane zawody (dotyczy również zawodów sportowych organizowanych przez polskie związki sportowe):

  1. zawody są dostępne dla uczniów szkoły na jednolitych zasadach, gwarantują równy dostęp do uczestnictwa w zawodach wszystkim zainteresowanym uczniom, co oznacza, że są bezpłatnymi formami współzawodnictwa (uczestnik, szkoła, rada rodziców nie ponoszą opłat z tytułu wpisowego, za materiały, arkusze konkursowe itp.),
  2. zawody są przeprowadzane przy udziale szkoły i za zgodą dyrektora szkoły przez podmioty (np. uczelnie wyższe, stowarzyszenia, organizacje, placówki, związki sportowe) prowadzące statutową działalność oświatową lub naukową oraz instytucje, osoby fizyczne działające na rzecz edukacji oraz rozwoju i uzdolnień uczniów, z którymi dyrektor szkoły współpracuje przy organizacji zawodów,
  3. uczniowie biorący udział w zawodach reprezentują swoją szkołę, co oznacza, że zostali wyłonieni na etapie szkolnym, na zasadach ustalonych przez organizatora zawodów lub szkołę,
  4. zakres tematyczny zawodów i/lub zakres aktywności artystycznej, sportowej odnosi się do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej lub ją poszerza,
  5. zawody są organizowane co najmniej na szczeblu powiatowym (z uwzględnieniem miast na prawach powiatu: Krakowa, Nowego Sącza, Tarnowa) lub wojewódzkim lub krajowym lub międzynarodowym,
  6. regulamin zawodów jest ogólnodostępny (należy podać miejsce publikacji, tj. aktywny link do strony internetowej, na której został zamieszczony),
  7. regulamin zawodów zawiera w szczególności: zasady uczestnictwa, szczebel i liczbę etapów (w tym informację o organizacji etapu szkolnego), sposób wyłaniania zwycięzców i nazwę zwycięskiego tytułu uzyskanego w zawodach, a nie na poszczególnych jego etapach.

Ewentualny aneks do zawodów ujętych w Załączniku Nr 3 do zarządzenia nr 56/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 19 października 2023 r. zostanie podany w terminie do końca lutego 2024 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie.

Osoba zgłaszająca zawody nie będzie informowana pisemnie o uwzględnieniu bądź nieuwzględnieniu proponowanych zawodów. Umieszczenie ich w wykazie jest równoznaczne z pozytywną decyzją Małopolskiego Kuratora Oświaty. Decyzja Kuratora jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

Z poważaniem

p.o. Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

 


1) https://kuratorium.krakow.pl/komunikat-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-zglaszania-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-organizowanych-przez-kuratora-oswiaty-lub-inne-podmioty-dzialajace-na-terenie-szkoly-ktore-mo-2/

2) https://kuratorium.krakow.pl/zarzadzenie-malopolskiego-kuratora-oswiaty-w-sprawie-wykazu-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-rekrutacja-na-rok-szkolny-2024-2025/

Załączniki

Formularz zgłoszeniowy
Data: 2024-01-10, rozmiar: 17 KB