2 lutego 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025

Kraków, 2 lutego 2024 r.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Rodzice oraz Uczniowie

 

W związku z opublikowaniem na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 uprzejmie informuję, że harmonogram rekrutacji został opracowany po konsultacji z zespołem roboczym złożonym z dyrektorów reprezentujących wszystkie typy szkół, przedstawicieli Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa oraz wizytatorów.

Podczas spotkania Zespołu 26 stycznia 2024 r. przedyskutowano propozycje mające na celu skrócenie tegorocznych terminów rekrutacji i wybrano harmonogram, który w moim przekonaniu najbardziej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich zainteresowanych: uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów.

Listy kandydatów przyjętych do szkół ponadpodstawowych zostaną opublikowane 16 lipca, a w postępowaniu uzupełniającym 2 sierpnia 2024 r. Wydłużenie terminu składania wniosków do 4 lipca b.r. daje uczniom możliwość zmiany wyboru szkół po otrzymaniu zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Dyrektorzy szkół ustalą szczegółowe terminy przeprowadzania sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, prób sprawności fizycznej, a dla kandydatów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli do nich przystąpić wyznaczą dodatkowy termin.

Niniejszym dziękuję wszystkim za cenne uwagi i wskazówki pomocne przy opracowaniu terminów rekrutacji. Jednocześnie proszę o kierowanie drogą elektroniczną do Kuratorium Oświaty w Krakowie uwag i propozycji do harmonogramu rekrutacji na następny rok szkolny.

 

Z poważaniem

p.o. Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska