26 marca 2024

Opiniowanie arkuszy organizacji na rok szkolny 2024/2025

 

Marszałek Województwa Małopolskiego,
Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i publiczne przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół, przedszkoli i placówek
województwa małopolskiego

 

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.), informuję:

 1. Arkusze organizacji zaopiniowane przez zakładowe organizacje związkowe dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek przekazują organowi prowadzącemu.
 2. Zakres opinii kuratora dotyczy:
  • tygodniowych rozkładów zajęć dla poszczególnych klas,
  • zatrudniania nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami,
  • wymiaru zatrudnienia specjalistów, w tym wymiaru zatrudnienia psychologa i pedagoga specjalnego,
  • przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie,
  • zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół, przedszkoli i placówek.
 3. Informacje zawarte w arkuszu organizacji muszą w szczególności umożliwiać ocenę:
  1. liczebności poszczególnych grup w przedszkolu, oddziałów w szkole, grup wychowawczych oraz wynikających z nich obowiązkowych podziałów na grupy,
  2. zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć rewalidacyjnych,
  3. zaplanowanych form, rodzajów i liczby godzin przeznaczonych na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  4. realizacji zajęć, które wynikają ze szczególnych przepisów, między innymi: religii/etyki, wychowania do życia w rodzinie, zajęć doradztwa zawodowego,
  5. prawidłowości wykorzystania godzin do dyspozycji dyrektora,
  6. liczby i rodzaju zajęć dodatkowych przyznanych przez organ prowadzący,
  7. realizacji przedmiotów w zakresie rozszerzonym (dotyczy liceum i technikum),
  8. wymiaru i przeznaczenia godzin z zakresu kształcenia zawodowego, w tym praktyk zawodowych,
  9.  wymiaru i przeznaczenia godzin stanowiących różnicę między sumą godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego a minimalną liczbą godzin kształcenia zawodowego dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie, określoną w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego.
 4. Do arkusza organizacji załącza się:
  • tygodniowe rozkłady zajęć dla poszczególnych klas danego typu szkoły, zgodnie z odpowiednimi załącznikami do rozporządzenia w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. z 2024 r. poz. 80),
  • nazwę, symbol zawodu oraz symbole i nazwy kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie w przypadku szkół kształcących w zawodach szkolnictwa branżowego (techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych),
  • wykaz kadry pedagogicznej (załącznik).
 5. Elektroniczne wersje arkuszy organizacji (w formatach pdf, excel,), wraz z załącznikami, organy prowadzące przekazują do Kuratorium Oświaty w Krakowie na wskazane poniżej adresy, z uwzględnieniem podziału na powiaty:
  Powiaty Jednostka nadzorująca Adres e-mail
  • Miasto Kraków
  • krakowski
  • chrzanowski
  • miechowski
  • myślenicki
  • proszowicki
  • olkuski
  • wielicki
  Wydział Nadzoru Pedagogicznego

  Kuratorium Oświaty w Krakowie

   

  arkuszekrakow2024@kuratorium.krakow.pl
  • Miasto Nowy Sącz
  • gorlicki
  • limanowski
  • nowosądecki
  Delegatura w Nowym Sączu arkuszenowysacz2024@kuratorium.krakow.pl
  • nowotarski
  • tatrzański
  Delegatura w Nowym Targu arkuszenowytarg2024@kuratorium.krakow.pl
  • Miasto Tarnów
  • bocheński
  • brzeski
  • dąbrowski
  • tarnowski
  Delegatura w Tarnowie arkuszetarnow2024@kuratorium.krakow.pl
  • oświęcimski
  • suski
  • wadowicki
  Delegatura w Wadowicach arkuszewadowice2024@kuratorium.krakow.pl

  Arkusze należy przesłać nie później niż do 6 maja 2024 r. (w temacie przesyłanej wiadomości proszę podać nazwę organu prowadzącego lub nazwę szkoły).

 6. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny przesyła opinię do organu prowadzącego w terminie 10 dni roboczych od daty wpływu arkusza do kuratorium oświaty, nie później niż do 20 maja 2024 roku.
 7. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji do 30 września 2024 roku kurator oświaty opiniuje zmiany do arkusza w terminie 4 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Informacja o przesyłaniu aneksów do zaopiniowania zostanie opublikowana na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie w późniejszym terminie.

 

Z poważaniem

Małopolski Kurator Oświaty
dr Gabriela Olszowska

Załączniki

Wykaz kadry pedagogicznej
Data: 2024-03-26, rozmiar: 20 KB