20 stycznia 2021

Wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji

Wniosek mogą składać wyłącznie dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego.

I. Podstawa prawna:

 1. art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli

II. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy:

 1. Wniosek dyrektora szkoły – formularz nr 1 – Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji należy składać w przypadku zaistnienia potrzeby wynikającej z organizacji nauczania lub zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, jeżeli nie ma możliwości zatrudnienia osoby posiadającej wymagane kwalifikacje – art. 10 ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela.
 2. Dokumenty potwierdzające podjęcie działań zmierzających do pozyskania nauczyciela z kwalifikacjami:
  1. wydruk informacji zamieszczonej na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie w zakładce  „Praca dla nauczycieli”  będący potwierdzeniem dopełnienia przez dyrektora obowiązku wynikającego z art. 224 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);
  2. kopia zgłoszonej oferty pracy do właściwego terenowo urzędu pracy – dotyczy przypadku zatrudnienia na co najmniej ½ etatu;

   Wyjątek: powyższy wymóg nie dotyczy nauczycieli zatrudnianych w oddziałach przygotowawczych oraz nauczycieli dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy.

  3. odpowiedź  właściwego terenowo urzędu pracy na zgłoszoną ofertę – dotyczy przypadku zatrudnienia na co najmniej ½ etatu;

   Wyjątek: powyższy wymóg nie dotyczy nauczycieli zatrudnianych w oddziałach przygotowawczych oraz nauczycieli dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego dla uczniów przybywających z zagranicy.

  4. zaświadczenie z uczelni – w przypadku gdy nauczyciel rozpoczął lub kontynuuje studia,
  5. kopia misji kanonicznej – w przypadku wniosku o zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji do nauczania religii.

WAŻNE:

 •  ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycieli na dane stanowisko zamieszczone na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz oferta pracy zgłoszona do właściwego terenowo urzędu pracy powinny być udostępnione przez okres co najmniej dwóch tygodni,
 • ogłoszenie o poszukiwaniu nauczycieli na dane stanowisko musi dotyczyć wnioskowanego okresu i zakończonej już procedury naboru,
 • treść ogłoszenia dotycząca wymagań na stanowisko nauczyciela musi być zgodna  z zapisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w przeciwnym wypadku Małopolski Kurator Oświaty nie wyrazi zgody na zatrudnienie,
 • wnioski złożone przed wygaśnięciem udostępnionej oferty pracy oraz bez wymaganych załączników pozostają bez rozpatrzenia.

III. Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Krakowie na adres: ul. Szlak 73, 31-153 Kraków lub złożyć w kancelarii Kuratorium Oświaty (Dziennik podawczy).

Można również skorzystać z elektronicznego formularza na platformie ePUAP:
https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/zgoda-na-zatrudnienie-nauczyciela-bez-wymaganych-kwalifikacji-lub-osoby-niebedacej-nauczycielem-do-prowadzenia-okreslonego-typu-zajec/KOKrakow

IV. Termin składania wniosków:

 • wnioski mogą być składane przez cały rok szkolny;
 • wnioski na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji na rozpoczynający się rok szkolny należy składać po 15 lipca

V. Termin załatwienia sprawy:

1 miesiąc od dnia złożenia wniosku zgodnie z ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.).

VI. Osoby do kontaktu:

Oddział Strategii i Analiz
Małgorzata Piekarska – starszy specjalista ds. oświaty – tel.12/448-11-28
Jarosław Stypuła – sekretarz ds. organizacji i obsługi konkursów – tel. 12/448-11-30

Oddział Pragmatyki Zawodowej
Monika Kwiatkowska – starszy specjalista ds. oświaty– tel. 12/448-11-30

Dyrektor Wydziału – Marta Rogozińska-Owsiak

VII. Informacje dodatkowe:

 1. W uzasadnieniu potrzeby zatrudnienia należy wskazać przyczynę konieczności zatrudnienia nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji oraz przyczynę niezatrudnienia osoby, która zgłosiła się w związku z zamieszczoną ofertą pracy na stronie Kuratorium Oświaty lub w właściwym terenowo urzędzie pracy.
 2. Zgoda wydawana jest na okres wskazany przez wnioskodawcę, jednak nie dłuższy niż 1 rok szkolny.
 3. Do nauczycieli zatrudnionych za zgodą kuratora oświaty (art. 10 ust. 9 ustawy – Karta Nauczyciela) nie stosuje się przepisów dotyczących awansu zawodowego, a dla celów płacowych traktowani są jak nauczyciele stażyści.

VIII. Formularze do pobrania:

Formularz nr 1 – Wniosek o wyrażenie zgody na zatrudnienie nauczyciela nieposiadającego wymaganych kwalifikacji